Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bonusopptjening tillates på innenlandske flyruter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve forskriften fra 2007 som forbyr bonusprogram i innenriks luftfart.

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve forskriften fra 2007 som forbyr bonusprogram i innenriks luftfart.  

- 11 år med bonusforbud i luftfarten har virket. Bonusforbudet har vært viktig for å sikre etablering av mer enn ett flyselskap i Norge, og for å opprettholde konkurransen i luftfarten, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen deler bekymringen Konkurransetilsynet har uttrykt for konkurransen i luftfarten, og særlig i distriktene, når bonusforbudet oppheves. Men i dag er det to store aktører i det norske markedet, og konkurransesituasjonen er mer robust enn da forskriften ble innført i 2007.

Konkurransetilsynet skal likevel følge markedet nøye. Tilsynet blir bedt om å vurdere å pålegge flyselskapene opplysningsplikt knyttet til bruken av bonus­programmer. Forbudet mot misbruk av dominerende stilling sammen med Konkurransetilsynets myndighet til å etterforske og kreve opplysninger gir tilsynet verktøy for å sikre at ikke flyselskapene fristes til konkurranseskadelig bruk av bonusprogram.

- Regjeringen mener derfor at det nå er riktig å oppheve bonusforbudet og falle tilbake på de alminnelige virkemidlene i konkurranseloven. Vi vil vurdere virkemiddelbruken på nytt dersom markedsutviklingen tilsier det. Regjeringen er ikke enig med ESAs rettslige vurderinger om at bonusforbudet er i strid med EØS-avtalen, sier Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil videre utrede muligheten for å lovregulere at bonuspoeng som opptjenes i arbeidsforhold tilfaller den som betaler for reisen, normalt arbeidsgiver. Formålet med en slik utredning vil være å undersøke om det kan redusere den administrative byrden med å håndheve skatteplikt av privat bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser samt eventuelle negative konkurransemessige virkninger av å oppheve forskriften.