Historisk arkiv

Budsjettmålet for trosopplæringsreformen innfris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Den norske kirke er en av budsjettvinnerne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Bevilgningene til kirken foreslås økt med 109 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 6,6 prosent fra 2013. Det er satt av mer penger til trosopplæring, diakonstillinger og istandsetting av kirkebygg.

- Jeg er svært glad for å kunne presentere et kirkebudsjett som innebærer at alle menigheter i Den norske kirke nå skal kunne tilby trosopplæring. Trosopplæringsreformen er nå fullfinansiert gjennom budsjettforslaget for 2014, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.

Forholdet mellom staten og Den norske kirke ble grunnleggende endret i forrige stortingsperiode, da Grunnlovens bestemmelser fra 1814 om kirkeordningen ble opphevet. Endringene skal legge til rette for at Den norske kirke skal kunne bevares og utvikles som en selvstendig folkekirke, med bred forankring. Trosopplæring er en avgjørende forutsetning for at også nye generasjoner skal kunne finne sin plass i kirken.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke ble igangsatt i 2004. I stortingsmeldingen ble det lagt til grunn et budsjettmål på rundt 250 millioner kroner for gjennomføringen av reformen. Bevilgningene til reformen er årlig trappet opp. I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått å øke bevilgningene med ytterligere 68 millioner, slik at det totale tilskuddet til fornyet tilbud om trosopplæring i Den norske kirke nå er på 302,5 millioner kroner. Beløpet tilsvarer om lag til dagens kroneverdi av budsjettmålet på 250 millioner kroner. Ved dette er det lagt til grunn at alle menighetene i Den norske kirke i løpet av 2014 skal etablere et systematisk og sammenhengende tilbud om trosopplæring for sine døpte medlemmer mellom 0 og 18 år.

Bevilgningsøkningene til Den norske kirke innebærer at også tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn øker, beregnet ut fra kronebeløp og medlemsmasse.

Kirken har lange tradisjoner for å drive sosialt og forebyggende arbeid. Diakonene i Den norske kirke har en særlig kompetanse i å hjelpe mennesker i ulike kriser og livssituasjoner. I statsbudsjettet foreslås det å øke tilskuddet til diakonstillinger med 3 millioner kroner. Fordi menighetene selv dekker rundt halvparten av utgiftene til diakonstillingene, innebærer forslaget at det vil kunne opprettes ca. ti nye diakonstillinger.

Kirkebyggene representerer en svært viktig del av den norske kulturarven og er av stor betydning for mange lokalsamfunn. Fra 2005 og fram til i dag er investeringene i vedlikehold og rehabilitering i landets kirkebygg kraftig styrket. Ordningen med statlig rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg har, sammen med en generell styrking av kommuneøkonomien, bidratt til å styrke innsatsen på området. I statsbudsjettet for 2014 foreslås ordningen utvidet med ytterligere 500 millioner kroner i investeringsramme. Samlet investeringsramme som staten dekker renteutgiftene for, vil da være kommet opp i 3,85 milliarder kroner.