Historisk arkiv

Nytt styre i Gáldu – Kompetansensenteret for urfolks rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget har oppnevnt et nytt styre for Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Det nye styret oppnevnes fra 1. mars 2013 for en periode på tre år.

Det nye styret vil bestå av:

  • Ing-Lill Pavall, reindriftsagronom i Nordland (styreleder)
  • Lars Magne Andreassen, direktør ved Árran lulesamisk senter
  • Bjørg Evjen, professor ved Universitetet i Tromsø
  • Johan Strömgren, høgskolelektor ved Samisk høgskole
  • Arne Johansen Ijäs, førstelektor ved Samisk høgskole

Varamedlemmer:

  1. Stener Ekern, førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter
  2. Elisabeth Nutti, rådmann i Salangen kommune

Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, ble etablert i Kautokeino i 2002.

Kompetansesenteret er en faglig selvstendig institusjon som har som formål å øke kunnskapen om og forståelsen for urfolks rettigheter og samiske rettigheter. Senteret skal samle inn, tilrettelegge og formidle informasjon og dokumentasjon om urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Målgrupper for senteret er alle som søker kunnskap om urfolksrettigheter nasjonalt og internasjonalt, som skoler, frivillige organisasjoner, offentlige institusjoner og myndigheter.

Opprettelsen av et kompetansesenter for urfolks rettigheter i Nord-Norge ble foreslått i Handlingsplanen for menneskerettigheter i 1999. Stoltenberg I-regjeringen besluttet i 2001 at kompetansesenteret skulle etableres i Kautokeino.  Regjeringen la da vekt på at senteret ville kunne dra nytte av og styrke de samiske kunnskapsmiljøene i Kautokeino, og at senteret skulle utvikles og drives av urfolk selv.