Historisk arkiv

Økte bevilgninger til samiske formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 912 millioner kroner til samiske formål i 2014, en økning på 26 millioner kroner fra 2013. - Samlet har det vært en økning på 317 millioner kroner til samiske formål siden regjeringen tiltrådte i 2005. Jeg er særlig fornøyd med det vi har fått til når det gjelder samisk språk, kultur og næring, sier sameminister Rigmor Aasrud.

Bevilgningen til Sametinget fra de ulike departementene er i 2014 på totalt ca 418 millioner kroner. Dette er en økning på ca 14 millioner kroner fra 2013. I Stoltenberg IIs regjeringsperiode er de samlede bevilgningene til Sametinget økt med 184 millioner kroner.

Videre satsing på samisk språk og kultur

- Som en del av Kulturløftet ble det i 2013 satt av 50 millioner kroner til samiske språk og kulturtiltak fram til 2017. For 2014 har vi derfor bevilget ti millioner kroner til formålet over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett, sier statsråd Rigmor Aasrud. Midlene blir forvaltet av Sametinget.  

Regjeringen foreslår å erstatte den nåværende avkastningsmodellen for de ulike fondene med ordinære, årlige bevilgninger. Dette gjelder også Samefolkets fond, og bevilgningen er foreslått økt fra ca 2,5 millioner kroner i 2013 til 5 millioner kroner i 2014. Formålet med bevilgningen er ikke endret, og Sametingets plenum skal fortsatt være styre for bevilgningen.  

Over Kulturdepartementets budsjett blir det bevilget 77,2 millioner kroner til Sametinget til kulturformål for 2014, dette er en økning på 4,5 millioner kroner fra 2013. Siden 2005 er bevilgningen på denne posten økt med 45 millioner kroner. I tillegg blir det over Kulturdepartementets budsjett foreslått en bevilgning på ca 25 millioner kroner til samiske aviser og samiske avissider på lule- og sørsamisk.

I regjeringsperioden er fire nye kommuner innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk: Tysfjord, Lavangen, Snåsa og Røyrvik. Det totale tospråklighetstilskuddet til Sametinget er dermed økt med ca 18 millioner kroner. Regjeringen la i 2009 fram Handlingsplan for samiske språk, en femårig plan for å styrke og bevare de samiske språkene. Til oppfølgingen av handlingsplanen er Sametingets budsjett økt med ca 13 millioner kroner i perioden. Det er også sikret en permanent finansiering for Divvun, som blant annet utvikler stavekontroll og korrekturprogram og digitale pedagogiske verktøy for nord-, lule- og sørsamisk språk.

Sikret finansiering av tiltak for næring og tradisjonskunnskap

- Regjeringen har også satset på samiske næringer og tradisjonell samisk kunnskap. I perioden har vi bidratt til å styrke Sametingets rolle som utviklingsaktør. Ved å øke Sametingets ramme med 8,5 millioner kroner i perioden har vi bidratt til en økt satsing på verdiskapning, blant annet innenfor næringskombinasjoner.  I tillegg har regjeringen sikret finansiering av Árbediehtu-prosjeket, som handler om kartlegging, bevaring og bruk av samisk tradisjonell kunnskap, sier Aasrud.

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2014 (pdf)