Historisk arkiv

Vil drøfte IKT med kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Det skal bli enklere for kommunene å påvirke IKT-prosjekter i staten. Det går fram av Digitaliseringsrundskrivet som sendes til departementer og statsetater denne uka.

Det skal bli enklere for kommunene å påvirke IKT-prosjekter i staten. Det går fram av Digitaliseringsrundskrivet som sendes til departementer og statsetater denne uka.

Når departementer og statsetater forbereder IKT-relaterte tiltak som i vesentlig grad berører kommunesektoren, skal saken i en tidlig fase drøftes med KS som representant for kommunesektoren, heter det i rundskrivet.

Når konkrete prosjekter eller samarbeid innledes, håndteres dette mellom KS’ Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT) og den aktuelle statlige virksomhet.

- Det er viktig at vi jobber for økt samordning mellom stat og kommune i IKT-saker. Når staten vil gjennomføre IKT-satsinger som påvirker kommunene, ja da skal KS tidlig inn for å påvirke innretningen. På denne måten vil gjøre det enklere for kommunene å forholde seg til statlige løsninger som kommunene skal bruke, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Hun peker på at det ikke bare er viktig at kommunene samordner seg på IKT-siden – det må også være tett kontakt og dialog mellom stat og kommune.

- Vi har lyttet til innspill fra både bransjen og kommunene på dette feltet. Nå sørger vi for at KS og KommIT kommer inn i prosjektplanleggingen på en helt annen måte, noe som vil være bra for både staten og kommunesektoren, sier Aasrud.

Trude Andresen, områdedirektør for Forskning, innovasjon og digitalisering i KS er tilfreds med føringen i Digitaliseringsrundskrivet.

- Vi har sett at statlige etater hver for seg legger føringer for hvordan den digitale samhandlingen med kommunene skal foregå. Dette bidrar til at kommunene må bruke mye ressurser på å innrette seg etter krav fra statlig side, som ikke alltid er samordnet. Vi tror å komme tidlig inn i dialogen med staten – og ha reell innflytelse på prosessen - vil skape bedre løsninger for offentlig sektor som helhet, sier Andresen.

Les også: