Historisk arkiv

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vil ha flere IT-proffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Det er mangel på ingeniører og IKT-utdannede i Norge. Nå vil regjeringen vende steiner for å finne ut om det er særskilte hindringer knyttet til rekrutteringen til IKT-utdanningene. Gjennom utdanning, kompetansetiltak og forskning innen IKT vil regjeringen at Norge styrker sin konkurransekraft og befester sin posisjon som en av de best utviklede, kunnskapsbaserte og konkurransedyktige økonomiene i verden.

- Skal vi kunne gjennomføre de nødvendige omstillingene og nyetableringene som digitaliseringen av samfunnet forutsetter, trenger vi tilstrekkelig tilgang på mennesker med IKT-kompetanse på høyt faglig nivå, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

- Derfor må vi ha bedre kunnskap om utfordringer knyttet til rekruttering og frafall innen IKT-relevante utdanninger, for å kunne følge denne utviklingen over tid, legger hun til.

NAVs bedriftsundersøkelse fra høsten 2012 viser at det er størst mangel på arbeidskraft innen ingeniør- og IKT-yrker. 16 prosent av bedriftene i IKT-sektoren oppgir at de har mislyktes med rekruttering de siste tre månedene. I tillegg oppgir fem prosent av virksomhetene at de har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. I følge framskrivninger fra SSB vil Norge ha mangel på teknologer med høyere grads utdanning fremover, også innen IKT.

Internasjonale undersøkelser viser at ansettelser innen IKT-industrien og ansettelser av IKT-spesialistkompetanse alene utgjør opp mot fem prosent av den totale arbeidsstokken i OECD-landene. Mer enn 20 prosent av alle arbeidstakere har jobber som defineres som IKT-intensive. EU har anslått at det i Europa vil være opp mot 900 000 ledige stillinger innen IKT i løpet av de nærmeste fem årene.

- IKT er ikke bare viktig i IKT-bransjen. IKT gjør det mulig med omstilling og økt produktivitet i alle sektorer. I tillegg til IKT-ekspertene er det viktig at vi satser på IKT i andre relevante profesjons­utdanningene som for eksempel helse og omsorg, energi, miljø, design og arkitektur, kriminalitetsbekjempelse og undervisning, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud.

Regjeringen vil:

  • Skaffe bedre kunnskap om tilbud om og behov for fremtidsrettet IKT-kompetanse i fremtiden.
  • Kartlegge hindringer knyttet til rekrutteringen til IKT-utdanningene.
  • Vurdere kompetansegjennomganger for viktige deler av nærings- og arbeidsliv, inkludert offentlig sektor
  • Støtte opp under satsing på realfag. Egne satsinger for rekruttering av jenter skal videreføres.
  • følge opp regelverket om arbeidsinnvandring, og særlig følge opp kravet til saksbehandlingstid for arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS-området.
  • Rekruttere utenlandske studenter til arbeid i Norge
  • Invitere til bedre samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner
  • Styrke IKT-kompetanse i profesjonsutdanningene
  • Utarbeide en nasjonal strategi for IKT-FoU.
  • Vurdere muligheten for å tilrettelegge for en pilot med ph.d. utdanning øremerket IKT i offentlig sektor etter mønster av nærings-ph.d-ordningen.

Les mer: