Historisk arkiv

Norge blant de beste i Europa på IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norge er blant de aller beste i Europa når det gjelder utvikling og bruk av IKT. Dette går frem av EU-kommisjonens årlige statusrapport for utviklingen av det europeiske informasjonssamfunnet som ble offentliggjort fredag.

Norge er blant de aller beste i Europa når det gjelder utvikling og bruk av IKT. Dette går frem av EU-kommisjonens årlige statusrapport for utviklingen av det europeiske informasjonssamfunnet som ble offentliggjort fredag. EU-kommisjonen slår også fast at IKT står for 50% av den økonomiske veksten i Europa.

Den overordnede plan for all IKT-politikk i EU i dag er i2010, A European Information Society for Growth and Employment. Her er det lagt opp til et sett av indikatorer som blant annet omfatter bredbåndsdekning, offentlige elektroniske tjenester, befolkningens bruk av avanserte tjenester og bruk av IKT i skolen og den årlige rapporten gir en god oversikt over utviklingen. Norge deltar gjennom EØS-avtalen i undersøkelser som omfatter IKT-utviklingen i Europa.

Norge ligger særlig godt an når det gjelder bredbåndstilgang, befolkningens utnyttelse av ny teknologi og bruk av offentlige elektroniske tjenester. Videre viser rapporten at selv om vi i Norge ikke er i mål når det gjelder tilgang til PC’er i skolen, ligger vi tross alt som nummer to blant 27 land når det gjelder antall PC’er per elev. Men ikke alt i rapporten er like rosenrødt, for eksempel trekker andelen forskning i offentlig og privat sektor ned.

Regjeringen har nylig lagt frem en stortingsmelding om IKT-politikk som Stortinget skal behandle den 16. april. Gjennom denne trekkes opp et klart og tydelig løp for utviklingen i årene fremover.

EUs rapport og oversikt over de enkelte landene