Historisk arkiv

Fra marked til demokrati

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Forvaltningen er til for fellesskapet. Den handler på vegne av demokratiet og folket. Statsforvaltningen står foran store utfordringer i årene fremover, sier statsråd Heidi Grande Røys som i dag la fram stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap”.

- Forvaltningen er til for fellesskapet. Den handler på vegne av demokratiet og folket. Statsforvaltningen står foran store utfordringer i årene fremover, sier statsråd Heidi Grande Røys som i dag la fram stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap”. Den inneholder en rekke prinsipper for hvordan statsforvaltningen skal arbeide og være organisert.

Meldingen legger vekt på at forvaltningen både må være et effektivt redskap for den politiske ledelsen, og samtidig tjene innbyggerne og trekke dem med i utviklingen av offentlig sektor. Forvaltningen må tenke helhetlig i en situasjon der kunnskap blir mer spesialisert og fragmentert.

- Vi trenger en forvaltningspolitikk som viderefører viktige prinsipper i den nordiske velferdsmodellen. Markedet trenger styring og regulering, og fellesskapsløsninger sammen med ansvarlige parter i arbeidslivet, gir både trygghet, fleksibilitet og vekst. En god offentlig sektor er en konkurransefordel for næringslivet, sier statsråd Heidi Grande Røys.

Stortingsmeldingen inneholder prinsipper for organisering av forvaltningen, der det er lagt avgjørende vekt på behovet for politisk styring av viktige samfunnsområder, god arbeidsdeling og ryddige organisasjonsformer. Denne meldinga tar dermed et oppgjør med den forvaltningspolitiske tenkningen som har sine røtter i New Public Management. Den slår fast at forvaltninga er til for fellesskapet.

 - Vi er forpliktet til å finne fram til en god og effektiv oppgaveløsing. Fellesskapets ressurser skal brukes på den beste måten og slik at vi når de politiske målene. Dette skal være utgangspunktet for hvordan statsforvaltningen er styrt og organisert, sier statsråden.

Hun registrerer at man også i utlandet er opptatt av bedre politisk styring. 
-  Mange av de landene som gikk lengst i å markedsorientere, splitte opp og skille ut, ser nå på hvordan de skal gjenerobre den politiske styringen og få til bedre samordning, sier Grande Røys. 

Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009)
Ei forvaltning for demokrati og fellesskap