Historisk arkiv

Partiregnskap skal bli åpnere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norske partier kan ikke lenger nøye seg med årlige rapporter om hvordan de skaffer sine inntekter. Nå må de også informere om hvilke utgifter de har og om sine eiendeler og gjeld.

Dette vil bli resultatet hvis GRECO (Group of States against Corruption) får det som de vil.  Gruppen er Europarådets verktøy mot korrupsjon, og innebefatter nesten alle land i Europa i tillegg til USA. Medlemskapet innebærer at et land både må være med å evaluere andre land og avfinne seg med selv å bli evaluert.

- Norge er langt bedre stilt enn mange andre land når det gjelder tillit til det politiske systemet og partiene. Likevel er det viktig med tiltak som kan styrke denne tilliten. Flere av kravene GRECO har kommet med bidrar derfor til å befeste demokratiet, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Etter å ha gjennomgått partifinansieringen i Norge har GRECO kommet med seks krav. De øvrige innebærer at partiene må rapportere alle inntekter og utgifter i forbindelse med valgkamper, klare regler må sikre at partirevisorer er uavhengige, og det må innføres hensiktsmessige sanksjoner for alle brudd på partiloven. Disse sanksjonene vil komme i tillegg til dagens. GRECO vil dessuten ha et system som åpner for uavhengig innsyn i partienes finanser, inkludert valgkamputgiftene.

Norge, som er blant de land i denne evalueringsrunden med færrest anmerkninger, skal innen en frist på 18 måneder rapportere tilbake til GRECO om hvordan evalueringen følges opp.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil nå utarbeide et forslag til om og hvordan kravene kan implementeres i lovverket. Departementet tar sikte på å sende forslaget ut på høring over sommerferien, slik at et lovendringsforslag kan legges fram for Stortinget neste vår.

Evalueringsrapport om Noreg om transparens/innsyn vedrørande partifinansiering (PDF, nynorsk)

Engelsk og fransk versjon av rapporten legges ut på GRECOs nettsider.