Historisk arkiv

Personvernutredning klar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Slettehjelp på Internett, nye rutiner for å styrke personvernet i helsesektoren og ytterligere grep for å hindre at storebror skal se deg når du er på reisefot. Dette er noen av en rekke forslag fra Personvernkommisjonen, som i dag overleverte sluttrapporten ”Individ og integriteten” til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

- Departementet vil prioritere oppfølgingen av denne rapporten høyt, sier Grande Røys. Målet må være å finne fram til tiltak som sikrer en mer helhetlig personvernpolitikk, og som gir personvernhensyn bedre gjennomslagskraft i konkurranse med andre samfunnshensyn.

Personvernkommisjonen som ble oppnevnt av Grande Røys våren 2007, har hatt et omfattende mandat. Hovedoppgaven har vært å gi en helhetlig status over utfordringene for personvernet i Noreg. Kommisjonen er særlig bedt om å se på sektorene media, barn og unge, helse, samferdsel og arbeidsliv, som alle er sektorer med omfattende personvernutfordringer.

- Vi lever i et informasjonssamfunn med de muligheter det fører med seg. Vi har likevel et ansvar for å hjelpe innbyggerne til å tenke på og ta hensyn til vernet av sin egen person når de reiser, handler, kjører gjennom bomringen, søker på nettet eller bruker mobiltelefonen. Det er først når du opplever at dine personopplysninger blir misbrukt, at du tenker deg om. Men da kan det være for sent, sier Grande Røys.

Kommisjonen har ikke hatt som oppgave å legge fram konkrete lovforslag. Den har likevel kommet med forslag om en rekke tiltak for å bedre innbyggernes personvern. I tillegg gir kommisjonen en grundig utredning om teknologi - teknologi som både utfordrer og fremmer personvernet.

Bilde: Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde overleverer sluttrapporten til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.
Bilde: Personvernkommisjonens leder Kjellbjørg Lunde overleverer sluttrapporten til fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys. (Foto: FAD)