Historisk arkiv

Ny statlig kommunikasjonspolitikk:

Staten skal være åpen og ta med innbyggerne på råd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen har vedtatt en ny statlig kommunikasjonspolitikk. Målet med politikken er at innbyggerne får klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter, får tilgang til informasjon om statens virksomhet og blir invitert til å ta del i utformingen av ny politikk og tjenester.

- Innbyggerne skal ikke måtte stå med ”lua i hånda” i møte med staten. I sin kommunikasjonsvirksomhet må statlige virksomheter vise respekt og anerkjenne innbyggerne som likeverdige parter. Kommunikasjonspolitikken skal bidra til at innbyggerne opplever statlig forvaltning som mer åpen og involverende, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Den nye kommunikasjonspolitikken legger vekt på at staten har kunnskap om sine målgruppers behov, forutsetninger og synspunkter, er effektiv i sin kommunikasjon og utnytter ny teknologi og nye kanaler når dette er hensiktsmessig.

- Staten skal ta sosiale medier og delingskulturen på nettet i bruk, legge til rette for bred deltakelse i samfunnsdebatten og føre en aktiv dialog med innbyggerne om utvikling av tjenester og ny politikk, sier Heidi Grande Røys.

Dette er de nye prinsippene for statlig kommunikasjon:

  • Åpenhet: I sin kommunikasjon med innbyggerne skal staten være åpen, tydelig og tilgjengelig
  • Medvirkning: Staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i utforming av politikk og tjenester
  • Nå alle: Staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte
  • Aktiv: Staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter
  • Helhet: Statlig kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet

For alt kommunikasjonsarbeid i staten gjelder linjeprinsippet. Det innebærer at kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret.

Direktoratet for forvaltning og IKT skal forvalte politikken på vegne av departementet. Direktoratet vil informere om den nye politikken og gi råd om iverksetting.

Les: