Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Båthavnen på Bygdøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 662 (2005-2006)

Båthavnen på Bygdøy

Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse
Dok. 15 spm. 662 (2005-2006) fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren
Datert: 24.03.2006
Besvart: 03.04.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål:
Aftenposten Aften 22. mars omtaler båthavnen på Bygdøy. Småbåthavnen ved Bygdøy sjøbad er en svært gammel og tradisjonsrik installasjon. Havnen gir 500 familier fra Oslo og omegn båtplass, noe som bidrar til at folk flest har mulighet til å nyte fjorden. Kan statsråden redegjøre for Regjeringens (Statsbyggs) planer for havnen og hvilke forutsetninger planene bygger på, og kan statsråden samtidig garantere at antall småbåtplasser i området opprettholdes, og at alle berørte parters interesser i tilknytning til havnen blir ivaretatt?

Svar:
Bygdøy Sjøbad tilhører eiendommen Bygdøy Kongsgård, gnr. 1 bnr. 1 i Oslo kommune, og er eid av staten. Det samlede arealet for Kongsgården med dyrka mark, skog og strandareal er på nesten 2 000 dekar. Området er et viktig rekreasjonsområde for byen og landet. Sjøbadet ble etablert som badeområde i 1880-årene, og utviklet seg til et populært område med både restaurant og revyscene. Etter krigen har området gradvis forfalt som sted for bading og friluftsliv.

Bygdøy Kongsgård lå tidligere under disposisjonsretten til H.M. Kongen. Fra 2004 ble dette endret etter H.M. Kongen sitt ønske, slik at Kongens disposisjonsrett nå bare gjelder hovedhuset med park og Oscarshall lystslott. For andre deler av Bygdøy Kongsgård som for eksempel gårdsbruket, ble det fra 2004 inngått avtale mellom staten v/Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Norsk Folkemuseum om bruksrett og forvalteransvar. Jeg viser blant annet til omtale i St.prp. nr. 34 (2003-2004) under kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Bygdøy Sjøbad er ikke omfattet av avtalen med Folkemuseet. Hele kystlinjen fra Paradisbukta til Bestumkilen blir forvaltet av staten. Etter endringen i forvaltningen av Bygdø Kongsgård ble avtalene mellom Det Kgl. Hoff og Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sjøsenteret Killingen AS om feste av grunn ved Bygdøy Sjøbad, overført til staten. Begge disse avtalene går ut våren 2007 og blir derfor ikke sagt opp. Regjeringen ønsker å reetablere området Bygdøy Sjøbad som et attraktivt frilufts- og badeområde for allmennheten. Dette innebærer blant annet en oppgradering av strender, sjøbunn og gangveier. Regjeringen har ingen planer om å redusere antallet båtplasser på staten sin grunn på Bygdøy, men vil organisere dette på en annen måte.

Killingen er i privat eie, og staten har derfor ikke noe avtaleforhold knyttet til driften av båtplassene på øya. Jeg håper at plassene på Killingen kan drives videre også i framtiden, selv om de som har båtplasser der må dele parkeringsplassene på statens grunn med andre.

Når det gjelder transportløsning mellom Bygdøy og Killingen, er det på det rene at det har vært drift av både båtplasser og annen virksomhet på Killingen i en årrekke uten broforbindelse, da denne er av nyere dato. Dagens flytebro er for øvrig verken godkjent av Det Kongelige Hoff (tidligere avtalepart), eller dagens avtalepart staten ved Statsbygg, slik avtalen forutsetter. Så vidt jeg vet, finnes det eksempler på båtplasser som er leid ut på andre øyer i Oslo, uten at det er satt av egne parkeringsplasser for disse. Transportløsning mellom statens grunn og øya Killingen vil imidlertid bli nærmere vurdert.

Med hilsen

Heidi Grande Røys
Statsråd

Til toppen