Historisk arkiv

Statlig lederskap på dagsorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

- Ledelse i staten skal tuftes på statens særpreg og verdigrunnlag. Å drive ledelse i staten er ikke som å drive ledelse andre steder, sa statssekretær Wenche Lyngholm på lanseringskonferansen for "Plattform for ledelse i staten".

- Ledelse i staten skal tuftes på statens særpreg og verdigrunnlag. Å drive ledelse i staten er ikke som å drive ledelse andre steder, sa statssekretær Wenche Lyngholm på lanseringskonferansen for "Plattform for ledelse i staten" 25. november.

Regjeringen har bestemt at plattformen skal legges til grunn for lederskap og arbeidet med å utvikle ledelse i staten. Ledere i staten skal medvirke til å utvikle en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse.

 

Med forbehold om endringer under fremføringen.

 

Denne regjeringen har forpliktet seg til å fornye og utvikle offentlig sektor. Vi har en god offentlig sektor i Norge som vi ønsker å gjøre enda bedre. Da trengs det ledere som tjener folket og fellesskapet.

Plattform for ledelse i staten er manges verk. Arbeidet startet i 2007 når fagrådet hadde sitt første møte. Til fagrådet valgte vi fra øverste hylle blant akademia og ledere i staten for å få innspill til plattformen. I barselperioden har utkast blitt diskutert med toppledere og tillitsvalgte - og her er den!

Det er et frodig orkester riksløven dirigerer på forsiden.

Jeg sa i 2007 at vi skulle lage en verdiplattform for ledelse i staten. Nå har vi fått en plattform som angir basis, rammer og prinsipper for lederskap i staten. Den slår fast en politikk for ledelse i staten som skal tuftes på statens særpreg og verdigrunnlag. Og dere som sitter her i salen vet alt om at det er noe som er særegent med det statlige lederskapet selv om de fleste utfordringene er generelle for alt lederskap.

Denne regjeringen vil utvikle offentlig sektor som offentlig sektor. Nettopp derfor er effektivitet og høy kvalitet så viktig. Fokus på det er avgjørende for å sikre fortsatt oppslutning om velfredsstaten og den nordiske velferdsmodellen. 

En sterk offentlig sektor er ikke bare for bra innbyggerne, den er også et konkurransefortrinn for næringslivet. De nordiske landene skårer høyt både når det gjelder velferd, konkurransekraft, omstillingsevne og innovasjon. De skårer høyt både på å fordele og skape, på velferd og produktivitet.

Det er dette dere skal ta vare på og videreutvikle.

Og den eneste muligheten til å lykkes med å sikre en sterk offentlig sektor, er å gjøre det sammen med tillitsvalgte og medarbeidere.

Derfor står det i lederplakaten: En leder i staten sørger for åpenhet og involvering. Lederen stimulerer til medbestemmelse og medvirkning for de ansatte og deres organisasjoner. ”Man kan narre sine overordnede, men ikke sine underordnede” Kinesisk ordtak.

En bekymring. Det er mange glansede trykksaker i staten. Hvis vi virkelig skal lykkes med å se gode resultater og god praksis som en konsekvens av plattformen, må hver og en av dere ha personaldirektøren som forbilde. Siri Røines eksemplar ser ut som en lefse og har gjort det lenge.

Det er en typisk råvare dere har i hånda. Den må knas og krydres for bli god. Refleksjonsboksene inviterer til det, og sikrer også et lederskap tilpasset særegenhetene i egen organisasjon.

Men det er altså noe som gjelder for alle.
De statske dydene har nå blitt blankpusset, og DIFI har nok sølvpuss til både departementer og direktorater i det videre arbeidet. Demokrati, rettsikkerhet, faglig soliditet og integritet samt effektivitet går lyse tider i møte.

Ledelse er noe av det morsomste og mest krevende som finnes. Grå eminense blir det færre av i vår mediaverden. Eksponeringen er enorm både internt og eksternt.” Alle ville ment at han egnet seg bra til keiser- om han ikke hadde blitt det ” er det noen som har sagt.

Det er mange krav til ledere i staten. Ledere skal sørge for at innbyggerne får gode tjenester. Ledere har et ansvar for å ta miljøutfordringene på alvor. De skal sørge for at offentlig sektor reflekterer mangfoldet i samfunnet. Leder skal bidra til å fornye offentlig sektor slik at den gir mer velferd og mindre administrasjon, er mer åpen, tilgjengelig og brukerrettet.

Intet mindre!

Da er det bra at plattformen gir gode tips til å gjennomtenke eget ståsted og utvikle egen lederprofil.

Jeg sa innledningsvis at det var et frodig orkester riksløven dirigerte. Til tider litt i disharmoni også. Derfor vil jeg avslutte med å understreke et sentralt punkt i plattformen:

Ledere i staten samarbeider på tvers av etater og sektorer. Ledere i staten utvikler forvaltningen slik at den preges av en løsningsorientert kultur for samarbeid og endring. Som politiker får jeg alt for ofte sukk fra organisasjoner og enkeltpersoner om mangel på helhetstenkning.

Fokus på ledelse er viktig i seg selv. Jeg ønsker dere lykke til med jobben fra trykksak til enda bedre lederskap i staten.

Regjeringen har bestemt at plattformen skal legges til grunn for lederskapet og arbeidet med å utvikle lederskapet i staten. Det kommer til å bli utfordrende og krevende, men bare solskinn skaper som kjent ørken!

Takk for meg.