Historisk arkiv

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Retningslinjene "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser" orienterer om hvilke rammebetingelser som finnes i omstillingsarbeidet, gir oversikt over hvilke virkemidler som kan nyttes i omstillingsarbeidet og orienterer om hvordan virkemidlene kan brukes. Retningslinjene skal også orientere om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. Retningslinjene for omstillingsarbeidet i staten er utarbeidet av FAD i samråd med hovedsammenslutningene, jfr. hovedtariffavtalen pkt. 5.7.

Forord

Retningslinjene skal for det første orientere om hvilke rammebetingelser som finnes i omstillingsarbeidet, blant annet i form av lover, forskrifter og tariffavtaler. De gir også en oversikt over hvilke virkemidler som kan nyttes i omstillingsarbeidet. I tillegg til dette skal retningslinjene gi en orientering om hvordan virkemidlene kan brukes.

Retningslinjene skal også orientere om hvilke prosesser som skal og kan iverksettes i fornyingsarbeidet, og i større og mindre omstillingsprosesser. I og med at mye av arbeidet skal skje i virksomhetene vil det være der de konkrete løsningene må finnes. FAD sitt ansvar er, i samarbeid med de enkelte fagdepartement, å lage så hensiktsmessige og gode rammebetingelser for dermed å legge til rette for at virksomhetene kan nå sine mål med omstillingen.

Det er en grunnleggende forutsetning at fornyingsarbeidet skjer i nært samarbeid med de tilsatte og deres organisasjoner slik dette også er uttrykt mellom partene i Hovedavtalen i staten - § 1 Formål og intensjoner. For å lykkes i et godt partssamarbeid er det en nødvendig forutsetning at det foreligger tillit mellom partene og respekt for de ulike roller de har. Det er bare gjennom et godt samarbeid man kan få til en inkluderende og stimulerende personalpolitikk, og gjennom dette nå målene i fornyingsarbeidet. I de senere år har vi sett ulike former for omstillingsprosesser. Disse er svært forskjellige, både i form og innhold og med hensyn til konsekvenser for de tilsatte. Noen har medført nedbemanning, overtallighet og utstøting på passive trygdeordninger, andre har medført geografisk flytting av hele virksomheten, mens andre omstillinger har vært sammenslåinger av virksomheter og eller utskillinger fra staten, men også at staten har overtatt oppgaver fra for eksempel kommune- eller fylkeskommunal sektor. Også der hvor det skjer interne omstillinger og omorganiseringer i en virksomhet, må det være fokus på god personalhåndtering. Enhver omstillingssituasjon vil for de fleste kunne innebære både usikkerhet og uro, og samtidig innebære muligheter.

Retningslinjene er utarbeidet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i samråd med hovedsammenslutningene i staten; LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne Stat i henhold til hovedtariffavtalens punkt 5.7.1.  Hovedsammenslutningene bindes likevel ikke av enkeltformuleringer i teksten.

Dette er fjerde utgave av retningslinjene.
 

1. Innhold

 
Kapittel 2 er Regjeringens intensjonserklæring.

Kapittel 3 og 4 omfatter temaer som er like aktuelle i ordinær utvikling av en omstillingsdyktig organisasjon, som i mer utfordrende situasjoner hvor det er større endringsprosesser på gang. Nytt i kapittel 4 er at det er tatt inn en veiledning om budsjettmessige virkninger av bruk av omstillingsvirkemidler på personalområdet. Dette er ment som hjelp for de virksomhetene som gjennom sin omstilling får endrede rammer for virksomhetens bemanning og kompetansesammensetning, og har særlig relevans for kapittel 7 om virkemidler.

Kapittel 5 presenterer ulike juridiske sider knyttet til de tilsattes rettigheter og plikter ved statlige omstillinger. Det er viktig å være oppmerksom på at kapittel 5 ikke må betraktes som uttømmende kilde for ulike rettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med personalmessige konsekvenser av omstillinger. I kapittel 5 er det gitt en beskrivelse av arbeidsrettslige konsekvenser av omorganisering i den enkelte virksomhet, omorganisering internt i staten, mellom flere statlige virksomheter, virksomhetsoverdragelse i staten, statlig overtakelse av oppgaver fra kommunal, fylkeskommunal eller privat sektor og utskilling av statlige oppgaver til fylkeskommunal, kommunal eller privat sektor. Som vedlegg til kapittel 5 følger en beskrivelse av ulike måter å organisere statlige virksomheter på, samt en kort oversikt over hvilke konsekvenser ulike tilknytningsformer har.

Kapittel 6 og 7 inneholder flere dokumenter som beskriver de rammebetingelser virksomhetene i staten vil være bundet av ved omstilling. I kapittel 6 er det gitt en mal for inngåelse av omstillingsavtaler, med prosessveileder som vedlegg til denne. Videre er det i kapittel 7 tatt inn sentral særavtale om virkemidler ved omstilling i staten, med kommentarer til denne. Denne avtalen inneholder en oversikt over aktuelle økonomiske virkemidler som kan benyttes ved omstilling som medfører geografisk flytting og/eller nedbemanning.

Disse retningslinjene er utformet for det statlige tariffområdet.