Historisk arkiv

Forlenger mandatet til ISAF-styrken i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et enstemmig FNs Sikkerhetsråd vedtok 8. oktober resolusjon 1890 (2009), som forlenger mandatet til den internasjonale stabiliseringsstyrken i Afghanistan (ISAF) etter vanlig prosedyre med ett år.

Det slås fast at situasjonen i Afghanistan fortsatt anses som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. FNs medlemsland anmodes derfor om fortsatt å bidra med personell, utstyr og andre ressurser til ISAF.
– Jeg er godt fornøyd med at et enstemmig FNs Sikkerhetsråd har forlenget ISAFs mandat, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det nye mandatet innholder noen sentrale elementer som er forsterket siden forrige resolusjon. Resolusjonen har et økt fokus på menneskerettigheter, korrupsjonsbekjempelse og beskyttelse av sivile. Behovet for å styrke respekten for menneskerettigheter, herunder kvinners rettigheter, blir fremhevet. Det legges spesielt vekt på at afghanske myndigheter må styrke sin innsats for å bekjempe korrupsjon. Norge har fått gjennomslag for økt vektlegging av menneskerettigheter, herunder kvinners rettigheter, og korrupsjonsbekjempelse.
 
Styrker afghanske kapasiteter
Mandatet legger særlig vekt på å styrke den afghanske hæren, det afghanske politiet og behovet for reform av justissektoren for å sikre utviklingen av godt styresett og rettstatsprinsipper.
– Mandatets fremheving av behovet for å bidra til afghansk eierskap og ansvar er i tråd med norske synspunkter. Vi vil styrke vår innsats for å øke afghansk kapasitet og eierskap, sier Strøm-Erichsen.

Skal forhindre sivile tap
Hun vil også fremheve at mandatet legger stor vekt på betydningen av å forhindre sivile tap og å øke sivilbefolkningens beskyttelse.
– Et sivilt tap er et for mye, og vi skal gjøre det vi kan for å forhindre dette, sier forsvarsministeren.

Hun synes det er positivt at mandatet vektlegger de store utfordringene knyttet til narkotikaproblematikken.
- Dette kan ha direkte negativ effekt på sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og det undergraver og begrenser følgelig afghanske myndigheters innflytelse, sier Strøm-Erichsen.

Den regionale dimensjonen av konfliktbildet er også kommet tydeligere inn, og spesielt viktigheten av å styrke regionalt samarbeid for å fremme sikkerhet, godt styresett og utvikling i Afghanistan.