Historisk arkiv

Strategi for helhetlig innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har nylig vedtatt en strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan.

Regjeringen har nylig vedtatt en strategi for helhetlig norsk sivil og militær innsats i Faryab-provinsen i Afghanistan. Strategien er et resultat av ønsket om å sikre at den norske innsatsen er i samsvar med afghanske prioriteringer og bedre koordinert under FNs ledelse. Det er bred enighet om at disse to viktige prinsippene må ligge til grunn for den internasjonale innsatsen i Afghanistan. Dette kom klart til uttrykk på Afghanistan-konferansene i Paris i fjor og i Haag tidligere i år. Grunntanken i strategien er afghanisering  - det vil si afghansk eierskap og ledelse. Dette er i tråd med de erfaringer Norge har gjort seg gjennom mange års bistandserfaring.

Strategien (norsk utgave)
Strategien (engelsk utgave)

Strategien gjenspeiler behovet som afghanske myndigheter og FN har påpekt for effektivisering av den internasjonale innsatsen slik at den bygger afghansk kapasitet. Strategien innebærer at rollene til de sivile og militære aktørene skal tydeliggjøres og koordineringen mellom alle aktørene skal styrkes og innsatsen samordnes. Den sivile komponenten skal derfor trekkes ut av stabiliseringslaget (PRT) så snart sikkerhetssituasjonen tillater, for å knyttes nærmere opp mot lokale afghanske myndigheter og FN. Militærinnsatsen skal dreies mot en mentor-, partner- og støtterolle for afghanske nasjonale sikkerhetsstyrker. Samtidig vil norsk politiinnsats i Faryab bli styrket. Norge skal bidra til å styrke lokale afghanske myndigheter, og fremme utvikling med respekt for menneskerettigheter på hovedinnsatsområdene godt styresett, utdanning og landsbygdutvikling. Vi vil søke nordisk samarbeid i nord-Afghanistan som en oppfølging av den nordiske handlingsplanen for Afghanistan.

Strategien er nettopp blitt presentert for afghanske og internasjonale samarbeidspartnere på ISAFs årlige konferanse om stabiliseringslagene (Provincial Reconstruction Teams, PRT), og samtidig i NATO-hovedkvarteret i Brussel og for amerikanske myndigheter i Washington. USA er den desidert største giveren i Afghanistan. Den norske strategien er blitt meget godt mottatt og studeres med interesse fra alle hold. Den har også fått gjenklang i NATO, der man nå vurderer innretningen på ISAFs innsats for bedre å nå de felles mål nedfelt i den afghanske utviklingsplanen (ANDS) og samarbeidsavtalen mellom Afghanistan og det internasjonale samfunn (Afghanistan Compact).

Den norske strategien er utarbeidet av en prosjektgruppe bestående av Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsstaben. Gruppen har arbeidet sammen siden høsten 2008.  Strategien er føste del av en større prosess. Nå skal planene iverksettes. Det inkluderer utarbeidelse, tidfesting og gjennomføring av handlingsplaner for de forskjellige innsatsområdene. Det skal foregå i nær konsultasjon og samarbeid med afghanske myndigheter, FN, NATO, ISAF-partnerland og andre samarbeidende aktører inkludert sivilt samfunn.

Den norske delegasjonen til PRT-konferansen i Maastricht 2.- 4. juni overleverer en kopi av den norske strategien til General Egon Ramms, Commander Allied Joint Forces Command Brunssum (JFC HQ). Fra venstre: Oberst Helge-Tore Markussen (FD), Mariann Murvoll (UD), General Ramms og Helene Sand Andresen (UD).
Den norske delegasjonen til PRT-konferansen i Maastricht 2.- 4. juni overleverer en kopi av den norske strategien til General Egon Ramms, Commander Allied Joint Forces Command Brunssum (JFC HQ). Fra venstre: Oberst Helge-Tore Markussen (FD), Mariann Murvoll (UD), General Ramms og Helene Sand Andresen (UD).