Historisk arkiv

Høring om valg av kampflybase

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Grete Faremo fikk i dag overlevert en rapport fra embetsverket i Forsvarsdepartementet om valg av kampflybase. Rapporten er sendt på høring med frist 19. mai.

Forsvarsminister Grete Faremo fikk i dag overlevert en rapport fra embetsverket i Forsvarsdepartementet om valg av kampflybase. Rapporten vil om kort tid bli sendt på høring til berørte instanser.

- Valg av fremtidig kampflybase er en svært viktig beslutning for Forsvaret. Vi har ingen konklusjoner nå, og jeg er opptatt av at vi skal ha et bredest mulig grunnlag før vi gir en anbefaling til Stortinget. Vi vil derfor invitere berørte parter til å komme med innspill for å sikre at alle aspekter skal komme med i vurderingen. Alle stemmer skal bli hørt, sa forsvarsministeren.

Bodø, Ørland og Evenes, samt kombinasjoner av disse, er alternativer for lokalisering av den nye kampflybasen. Forsvarsdepartementet har siden sommeren utredet disse tre kandidatene i tett samarbeid med Forsvaret. Formålet har vært å vurdere hvert enkelt alternativ, klarlegge vesentlige konsekvenser knyttet til hvert alternativ og å kostnadsberegne dem. Det er en rapport fra dette pågående utredningsarbeidet som nå vil sendes ut på bred høring.

Ingen anbefaling nå
Rapporten omfatter analyser og vurderinger av operative forhold, infrastrukturbehov, styrkeproduksjon, støy, samt distrikts- og regionalpolitiske konsekvenser ved de tre kandidatene. Rapporten peker blant annet på at én kampflybase (enbaseløsninger) vil kunne fungere tilfredsstillende med gjeldende ambisjonsnivå og det antall fly som er lagt til grunn. Den viser også at det er store kostnadsmessige forskjeller mellom løsningene, både blant enbaseløsninger og tobaseløsninger. Enbaseløsninger er klart mindre kostnadskrevende, både med hensyn til investerings- og driftskostnader. Alle lokaliseringsalternativene har ulemper og utfordringer, og det er ingen opplagte eller perfekte løsninger. Antallet kampfly er ennå ikke avklart. Vurderingene i rapporten tar derfor også hensyn til endringer i ambisjonsnivå.

Ønsker innspill
Høringen har til hensikt å informere berørte interessenter om hvilke tiltak som vurderes som aktuelle og nødvendige på de aktuelle flyplassene og å høre berørte offentlige og private institusjoner og organisasjoners syn i saken. Rapporten utgjør i seg selv ikke ett komplett beslutningsunderlag. Samtidig belyser rapporten vesentlige sider ved saken, tilstrekkelig til at den kan tjene som utgangspunkt for høring og offentlig dialog om saken. FD er spesielt opptatt av å få kommentarer og synspunkter på de konsekvenser ved alternativene som er identifisert, og tiltak som er skissert for håndtering av disse.

Rapporten og høringsinnspillene vil inngå som en del av grunnlaget i den videre beslutningsprosessen. Dette vil, sammen med oppfølgende utredningsarbeid, danne grunnlaget for regjeringens behandling av lokaliseringssaken. I det oppfølgende utredningsarbeidet vil elementer som samfunnsøkonomisk kost/nytte, støy og miljøhensyn, sivil lufttrafikk og eventuelle ytterligere elementer bli vurdert. Først når alle disse delene er klarlagt vil det være grunnlag for en anbefaling av baselokalisering.
Regjeringen tar sikte på å legge en anbefaling frem for Stortinget i løpet av året.

Viktig kapasitet
Arbeidet med baseløsning er en del av arbeidet med å anskaffe nye kampfly til Forsvaret. Saken er tidligere utredet, både under Forsvarstudie 07 og som en del av forarbeidene til kampflyproposisjonen som ble lagt frem i 2008. Saken ble presentert for Stortinget i langtidsplanen, men regjeringen fremmet ingen anbefaling, primært på grunn av usikkerheten knyttet til støy. Regjeringen skulle komme tilbake med saken etter at det var tatt stilling til kampflykandidat.
Kampfly er en av Forsvarets viktigste kapasiteter. De nye F-35-flyene vil sammen med en god baseløsning gi et stort løft for Forsvaret.  Valg av fremtidig kampflybase er derfor en svært viktig beslutning for Forsvaret så vel som de berørte lokalsamfunn. Lokaliseringsspørsmålet har betydelige økonomiske og praktiske implikasjoner, og må håndteres i en helhetlig sammenheng.


Rapporten er lagt ut i sin helhet på Forsvarsdepartementets nettside: Her

Høringssaken: Her