Historisk arkiv

Mer til veteraner, Hæren og festninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag godkjent Prop. 33 S (2010-2011) – Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet. I proposisjonen foreslås bl.a. områder som veteranoppfølging, ammunisjon til Hæren og vedlikehold på festningsverkene styrket.

Kongen i statsråd har i dag godkjent Prop. 33 S (2010-2011) – Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Forsvarsdepartementet. I proposisjonen foreslås bl.a. områder som veteranoppfølging, ammunisjon til Hæren og vedlikehold på festningsverkene styrket.

Forsvarsdepartementets årlige omgrupperingsproposisjon er et nødvendig verktøy for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Formålet er å skape best mulig samsvar mellom bevilgninger og endringer i de budsjettforutsetningene som ble lagt da budsjettet ble utarbeidet i 2009.

Mer til veteraner
Regjeringen foreslår å styrke den etablerte kompensasjonsordningen med 100 millioner kroner inneværende år. Dette for å sikre rask utbetaling i sakene. Regjeringen foreslår at beløpet gis som tilleggsbevilgning på forsvarsbudsjettet.

Se også nærmere redegjørelse: 100 millioner til veteranene.

Mer ammunisjon til Hæren
Regjeringen ønsker å styrke skyteutdanningen i Hæren, og foreslår derfor å bruke 50 millioner kroner ekstra for at Hæren skal kunne anskaffe mer ammunisjon til utdanning av befal, vervede og mannskap. Regjeringen foreslår at dette beløpet tilføres Hæren ved bruk av merinntekter som er tilkommet forsvarssektoren i løpet av 2010.

- Det er viktig at soldatene i Hæren får mer skytetrening, og denne foreslåtte tildelingen vil heve skyteutdanningen i Hæren, sier forsvarsminister Grete Faremo.
De foreslåtte midlene vil bidra til å styrke skyte- og feltutdanninga i Hæren ved at det kan gjennomføres øvelser opp mot kompaninivå. Når Hæren i tillegg slipper ekstra ammunisjonskostnader til trening før operasjoner i utlandet, vil skyteutdanningen i Hæren heves til et betydelig høyere nivå.

Flere avdelinger i Hæren har allerede god tilgang på ammunisjon. Eksempler er Grensevakta, Garden, Krigsskolen og andre skoleavdelinger samt de styrkene som forbereder seg på operasjoner i blant annet Afghanistan. Å styrke Hærens ammunisjonsanskaffelser vil bidra til å løfte de andre avdelingene i Hæren, og vil innebære mer øvingsskyting i felt for Hærens avdelinger i Indre Troms og i Østerdalen.

Mer til festningene
Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til de nasjonale festningsverkene med 10,5 millioner kroner. Pengene skal brukes til prioriterte vedlikeholdstiltak.

Tilstandsanalyser gjennomført i 2007 avdekket et stort vedlikeholdsbehov ved de nasjonale festningsverkene. Kvalitetssikring av analysene bekrefter at vedlikeholdsbehovet er stort, og for noen bygninger og murer er det større enn det som ble avdekket i 2007.

- Det er en målsetting å gjøre festningene mer tilgjengelig for allmennheten uten at kulturhistoriske kvaliteter på bygningene forringes. I lys av sektorens samlede utfordringer og betydningen av å ta vare på landets kulturminner, er det gledelig å konstatere at det på grunn av merinntekter innenfor forsvarssektoren i 2010, er blitt mulig å styrke budsjettet til de nasjonale festningsverkene med 10,5 millioner kroner, sier forsvarsminister Grete Faremo.