Historisk arkiv

Endrer kompensasjonsordningen for veteraner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Veteraner fra operasjoner før 2010 skal gis mulighet til å kunne få opp til 65 G i kompensasjon. Regjeringen endrer nå den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader etter deltakelse i internasjonal tjeneste.

Veteraner fra operasjoner før 2010 skal gis mulighet til å kunne få opp til 65 G i kompensasjon. Regjeringen endrer nå den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader etter deltakelse i internasjonal tjeneste.

- Det er viktig for Regjeringen å ivareta veteranene på en god måte. Med denne endringen får vi på plass en god og varig løsning for veteraner med psykiske belastningsskader, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Regjeringen har besluttet å fremme forslag for Stortinget om at den særskilte kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner endres. Alle veteraner som har tjenestegjort i perioden 1978 til 2010 gis muligheten til å kunne få 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet.

Fakta om forslaget
Forslaget innebærer en todelt kompensasjonsordning. Det vil være mulighet for utbetaling på 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet ved psykiske belastningsskader dersom de samme beviskravene og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret er oppfylt.

I tillegg ønsker regjeringen å videreføre den opprinnelige kompensasjonsordningen med tak på 35G med de lempeligere vilkår som gjelder i dag. Dette fordi erfaringen har vist at det i mange av de eldre sakene kan være vanskelig å i tilstrekkelig grad dokumentere at de alminnelige kravene til bevis er oppfylt.

Handlingsplan for veteraner
Rundt 120 000 personer har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig.
- Regjeringen har helt siden 2005 gjort store løft for veteranene. De som blir sendt ut i tjeneste for Norge skal få anerkjennelse og ha god oppfølging både før de drar ut, under tjenesten og når de kommer hjem, sier Faremo.

Regjeringen legger i dag frem sin handlingsplan for veteraner, ”I tjeneste for Norge”. Planens mål er å styrke ivaretakelsen av personell før, under og etter tjenestegjøring i utlandet.