Historisk arkiv

Markedsundersøkelse knyttet til prosjekt for videreføring av ubåtvåpenet etter 2020 er gjennomført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Prosessen med å utarbeide et beslutningsunderlag for valg mellom levetidsforlengelse av eksisterende Ula-klasse undervannsbåter og anskaffelse av nye undervannsbåter er i rute.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sendte i september 2012 ut en «Request for information» (RFI) til verftene; DCNS (Frankrike), Fincantieri (Italia), Navantia (Spania), ThyssenKrupp Marine Systems (representerer både Kockums, Sverige og HDW, Tyskland) og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME-Sør-Korea).

Svar på denne markedsundersøkelsen, i form av omfattende dokumentasjon, er nå mottatt fra alle de aktuelle verftene. I februar vil verftene enkeltvis komme til Norge for å presentere og utdype sine svar ytterligere. Over det neste halvåret vil svarene og tilhørende dokumentasjon bli nøye gjennomgått og analysert. Forsvarsdepartementet vil på bakgrunn av informasjonen utarbeide en grundig oversikt over kostnader, ytelse, produksjonstid og andre viktige aspekter knyttet til en eventuell anskaffelse av nye undervannsbåter.

Informasjonen som nå er mottatt fra industrien er kun en av flere viktige deler av prosessen med å utarbeide et beslutningsgrunnlag. Det gjennomføres også sonderingsprosesser opp mot relevante nasjoner for å kartlegge potensialet for samarbeid. Materiellsamarbeid med andre nasjoner kan gi store besparelser og synergier, og inngår derfor som en integrert del av utredningsarbeidet. I tiden fremover vil det i tillegg bli gjennomført omfattende utredninger av levetidsforlengelse av Ula-klassen. Deretter vil alternativene nyanskaffelse og levetidsforlengelse bli grundig sammenlignet og vurdert, før et endelig beslutningsgrunnlag med anbefaling kan legges frem for regjeringen, etter planen i 2014.

Dagens undervannsbåter når sin tekniske levealder etter 2020. Gjennom en pågående utredning skal det utarbeides beslutningsgrunnlag for valg mellom levetidsforlengelse av eksisterende Ula-klasse undervannsbåter og anskaffelse av nye undervannsbåter, eventuelt en kombinasjon av disse to løsningene. Anbefalingen er planlagt å fremlegges i 2014. Den valgte løsningen vil bli lagt til grunn for gjennomføring av en prosjektdefinisjonsfase før et eventuelt investeringsprosjekt legges frem for Stortinget, etter planen i 2017.