Historisk arkiv

Fortsatt satsing på Haakonsvern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å fortsette satsingen på Haakonsvern i 2010. Stadig mer av Sjøforsvarets aktivitet flyttes til Bergen. Sammen med Sjøforsvarets nye fartøysstruktur, innebærer dette økt aktivitet og nye byggeprosjekter i Bergensområdet på ca. 500 millioner kroner i perioden 2010-13.

- Vi fortsetter satsingen på Haakonsvern som Sjøforsvarets hovedbase også i 2010. Generalinspektøren for Sjøforsvaret ble etablert på Haakonsvern 1. august i år, og på sikt skal også Sjøforsvarets rekruttutdanning ved KNM Harald Haarfagre på Madla flyttes til Bergen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
- Med innfasingen av de nye fregattene og Skjold-klasse fartøyer vil vi få et av Europas mest moderne sjøforsvar. Dette vil gi ytterligere økning i aktiviteten ved Haakonsvern.

Den planlagte samlingen av Sjøforsvarets utdanningsvirksomhet til Bergen øker muligheten for å skape og opprettholde et moderne utdanningstilbud basert på et solid kompetansegrunnlag innen alle relevante områder.

Sjøforsvarets budsjett styrkes ytterligere i 2010 for å dekke utgifter som følger av innfasing og istandsetting av den nye fartøystrukturen. I løpet av 2010 forventes samtlige Nansen- og Skjold-klasse fartøyer å være satt i drift eller under innfasing. Oppgraderingen av mineryddere forventes sluttført, mens oppdateringen av undervannsbåter vil pågå. Marinens jegervåpen videreutvikles gjennom en gradvis oppbemanning i perioden, og Marinens logistikkvåpen vil bidra i et prosjekt til anskaffelse av nytt logistikkfartøy i tråd med Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009).

Innfasingen av Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse fartøyer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar. Dette vil medføre fortsatt høy aktivitet ved Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen.

Kystvakt Sør videreføres på Haakonsvern. Det samme gjelder for Sjøheimevernet (SHV) med SHV-kommandoen og SHV-gruppe Sør.

Det er satt av ca. 300 millioner kroner til ulike byggeprosjekter på Haakonsvern i 2010, bl.a. kaier, logistikksenter, kontorfasiliteter til Kysteskadrens driftsstab, militært treningsanlegg. Det planlegges også miljømessige oppgraderinger i form av infrastruktur og fjernvarme. Utover allerede godkjente EBA-prosjekter ved Haakonsvern er det i perioden 2010-13 planlagt å starte opp prosjekter i Bergensområdet med en samlet størrelse på ca. 500 millioner kroner.