Historisk arkiv

Øker forsvarsbudsjettet til nær 35 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 34 930,9 millioner kroner til Forsvaret i 2010, som gir en økning på 1 473 millioner kroner. Dette innebærer en reell styrking av forsvarssektoren med 395 millioner kroner ut over lønns- og prisvekst.

Regjeringen foreslår å bevilge 34 930,9 millioner kroner til Forsvaret i 2010, som gir en økning på 1 473 millioner kroner. Dette innebærer en reell styrking av forsvarssektoren med 395 millioner kroner ut over lønns- og prisvekst. I tråd med langtidsplanen frigjøres i tillegg ytterligere 290 millioner kroner i sektoren gjennom interneffektiviseringer, basetiltak og reduserte utgifter til avgangsstimulerende tiltak for overflødig personell i Forsvaret.

Regjeringen følger opp langtidsplanen for forsvarssektoren med nødvendige bevilgninger. Over to år er forsvarssektoren styrket med 500 av de 800 millioner kroner som langtidsplanen forutsatte skulle tilføres innen utgangen av 2012. I tillegg økes bevilgningen med 220 millioner kroner til operasjoner i utlandet og 50 millioner kroner til ny særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner.

- Regjeringen fortsetter styrkingen av Forsvaret. Jeg er svært fornøyd med at vi allerede etter to år av langtidsperioden har bevilget 500 millioner kroner mer til Forsvaret av det vi har satt oss som mål for 2012. Dette viser tydelig at regjeringen følger opp de forsvars- og sikkerhetspolitiske ambisjonene som er vedtatt i langtidsplanen. At vi fortsetter prioriteringen av Forsvaret betyr at regjeringen følger opp nordområdestrategien og legger til rette for et fortsatt høyt nivå på bidrag til operasjoner i utlandet gjennom FN, NATO og EU, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I en omstillingsfase er det nødvendig å foreta prioriteringer i Forsvaret. I 2010 prioriterer regjeringen mottak av nye kapasiteter bl.a. Fridtjof Nansen-klasse fregatter, Skjold-klasse fartøyer, C-130J transportfly, NH-90 helikoptre og kystvaktfartøy i Barentshavklassen.

Hovedprofilen i budsjettforslaget
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvaret med 1 472,6 millioner kroner. Dette innebærer en reel styrking av forsvarssektoren med 395,2 millioner kroner, eller 1,18 prosent, ut over lønns- og prisvekst og andre tekniske endringer.  I tråd med langtidsplanen frigjøres i tillegg ytterligere 290 millioner kroner i sektoren gjennom interneffektiviseringer, basetiltak og reduserte utgifter til avgangsstimulerende tiltak for overflødig personell i Forsvaret. Dette gir en faktisk styrking av budsjettet på 685 millioner kroner.

Driftsbudsjettet foreslås økt med hele 455 millioner kroner (1,87 prosent), og er på 25,2 milliarder kroner. Gjennom denne økningen fortsetter regjeringen styrkingen av den operative virksomheten i våre nærområder. Samtidig opprettholdes og videreutvikles våre bidrag til operasjoner i utlandet på et høyt nivå, slik langtidsplanen legger opp til. For å følge opp satsingen på veteranene våre, foreslår regjeringen dessuten å øke bevilgningen til Forsvaret for å dekke utgiftene til en ny særskilt kompensasjonsordning for forsvarspersonell som har pådratt seg psykiske belastningsskader etter internasjonale operasjoner. De nasjonale festningsverkene får også styrket bevilgningen.

Regjeringen foreslår et totalt investeringsbudsjett på 9,7 milliarder kroner, og styrker i 2010 bevilgningen til materiellinvesteringer med 65,6 millioner kroner. Det planlegges å øke avsetningen til materiellinvesteringer ytterligere utover i perioden. I tråd med langtidsplanen vil det bli foretatt betydelige investeringer for å videreføre moderniseringen og videreutviklingen av Forsvaret.

Til investeringer i nasjonale bygg og anlegg foreslås 1,6 milliarder kroner, som er en videreføring på om lag samme nivå som i 2009. Dette vil innebære betydelige investeringer i året som kommer. Investeringene vil blant annet bli brukt til å gjennomføre omstillingstiltakene i langtidsplanen. Investeringsaktiviteten i NATOs infrastruktur blir redusert fordi større prosjekter avsluttes, først og fremst Joint Warefare Centre, og er i hovedsak grunnen til at bevilgningen i Forsvarets bygge- og anleggsvirksomhet totalt sett reduseres med 125,4 millioner kroner.

Noen hovedpunkter i forsvarsbudsjettet
Norsk militær tilstedeværelse i nord er et sentralt sikkerhetspolitisk virkemiddel. Militær tilstedeværelse i nordområdene med sjøforsvar og kystvakt, men også med luft- og hærstyrker, er høyt prioritert, og skal bidra til å opprettholde stabilitet og forebygge ulike krisesituasjoner. Øvelse Cold Response er Forsvarets høyest prioriterte øvelse og vil bli gjennomført i Nordland/Troms i 2010.

Budsjettet til norske styrker i utlandet styrkes betydelig for å videreføre omfattende bidrag til operasjoner i utlandet. Afghanistan vil fortsatt være Norges hovedinnsatsområde, og aktiviteten innrettes mot å styrke afghanernes egen evne til å ivareta stabilitet og sikkerhet. Norges bidrag med et feltsykehus og et brønnborelag til den FN-ledede operasjonen i Tsjad videreføres i henhold til planen frem til mai 2010. Deltagelse med en Fridtjof Nansen-klasse fregatt i EUs maritime operasjon utenfor Somalia avsluttes tidlig i 2010, men regjeringen følger problemet med piratvirksomhet nøye og vil fortløpende vurdere videre norsk deltagelse i anti-piratoperasjoner.

Hæren er betydelig styrket under denne regjeringen for å forbedre den operative virksomheten. Antall årsverk er siden januar 2006 økt med godt over 40 prosent. Budsjettforslaget for 2010 innebærer en faktisk styrking og regjeringens forslag for 2010 vil videreføre det nivået som er nådd etter oppbygging også i 2009. Særlig viktig neste år er arbeidet med å forbedre utdanningen før deltagelse i operasjoner i utlandet. Grundig misjonsspesifikk trening vil derfor bli gjennomført. Innfasingen av pansrede kjøretøyer i Hæren fortsetter i 2010. Antall vernepliktige og trenings- og øvingsaktiviteten vil til neste år være på omtrent samme nivå som i 2009.

Bevilgningen til Sjøforsvaret foreslås ytterligere styrket i 2010 for å dekke økte utgifter til utdanning, personell, materielldrift og vedlikehold ifm. innfasingen av den nye fartøystrukturen. Fridtjof Nansen-klasse fregatter og Skjold-klasse fartøyer vil gi et svært moderne og styrket sjøforsvar. Som del av Sjøforsvaret foreslås bevilgningen til Kystvakten økt ytterligere for bl.a. å ivareta driften av nye fartøyer som kan løse hele spennet av Kystvaktens oppgaver. I løpet av 2010 vil Kystvakten motta nok et nytt fartøy i Barentshav-klassen, og dermed seile 14 fartøyer mot 13 ved inngangen til 2010.

Innenfor bevilgningen til Luftforsvarets budsjett prioriteres innfasing og økt aktivitet for nye transportfly, samt mottak for test og evaluering av de første NH-90 helikoptrene. Helikopterbidraget i Afghanistan foreslås forlenget til oktober 2010, og aktiviteten for øvrige systemer, så som kampfly, foreslås videreført på 2009-nivå. Budsjettforslaget innebærer en faktisk videreføring av 2009-nivået.

Kvalitetsreformen i Heimevernet videreføres med vekt på rask reaksjon med godt trente og utstyrte styrker. Prioritering av øvingsaktivitet for innsatsstyrken fortsetter. I tillegg vil deler av forsterknings- og oppfølgingsstyrken bli trent i 2010. Budsjettforslaget for 2010 innebærer derfor en økning i aktivitetsnivået i Heimevernet.
Kurs- og kompetansevirksomheten for befal og spesialister tilpasses øvrig aktivitet i 2010.
Støttevirksomheent til operasjoner i form av kommando-, kontroll- og informasjonssystemer, samt sanitet og logistikk er prioritert med reell bevilgningsøkning. Dessuten foreslås budsjettet styrket for fortsatt videreutvikling av Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø, og trening av kommandoapparatet i krisehåndtering.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til materiellinvesteringer. Bevilgningen blir totalt på 7 668,9 millioner kroner. Regjeringen vektlegger også i 2010 gjennomføringen av en rekke store investeringer for å videreføre moderniseringen av Forsvaret. Hoveddelen av investeringsmidlene vil i 2010 gå med til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt, bl.a. Fridtjof Nansen-klasse fregatter, Skjold-klasse fartøyer, nye transportfly, nye enhetshelikoptre og landbasert artilleri. Videre fortsetter oppgraderingen av F-16 kampfly og av maritime patruljefly P-3 Orion for å forbedre flyenes kapasitet til å operere bl.a. i nordområdene.

Bevilgningen til nasjonale bygge- og anleggsinvesteringer er på 1 609,6 millioner kroner, som er en videreføring av om lag samme nivå som i 2009. Bevilgningen i 2010 vil bl.a. bli benyttet til gjennomføring av prosjekter som følger opp omstillingsprosessen vedtatt i langtidsplanen. Som et viktig ledd i den omfattende nordområdesatsingen vil regjeringen styrke Hærens virksomhet i Troms. Det gjennomføres derfor store bygge- og anleggsinvesteringer for å understøtte den økte aktiviteten i nordområdene. Til ledelsesbygg for etterretningsbataljonen på Setermoen og til sammenslåing av skytefeltene Mauken og Blåtind foreslås bevilgningene i 2010 å være på hhv. 150 og 100 millioner kroner. Andre større investeringer på over 100 millioner kroner er nytt militært treningsanlegg på Haakonsvern og kommandoplass på Reitan.

Den samlede bevilgningen til forvaltning og vedlikehold av festningsverkene foreslås økt reelt med 11,5 millioner kroner. I 2010 vil det høye nivået på bevilgningen til Forsvarets musikk fra 2009 bli videreført. Dette for å følge opp intensjonene i St.meld. nr. 33 (2008–2009) «Kultur å forsvare. Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020».