Historisk arkiv

Porsangmoen vil fortsatt være en viktig base for Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvaret satser i Finnmark. På Høybuktmoen og Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er det i perioden 2010-13 planlagt byggeprosjekter på om lag 380 millioner kroner totalt. Dette inkluderer kjøkken- og messebygg, mannskapsforlegning, infrastruktur og to nye grensestasjoner.

- Porsangmoen vil fortsatt være en viktig base for Forsvaret, spesielt knyttet til aktiviteter for Heimevernet (HV) og alliert trening og øving, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Distriktsstaben for Finnmark heimevernsdistrikt nr. 17 videreføres ved Porsangmoen. Utdanningen av befal og mannskaper til HVs struktur vil bli ivaretatt gjennom forsvarsgrenene, og gjennom en egen utdanningsenhet for HV-befal på Porsangmoen.

Alliert treningssenter (ATS) er etablert med hovedsete og infrastruktur på Porsangmoen, samt med infrastruktur også i Åsegarden utenfor Harstad og på Evenes. Hovedtyngden knyttet til oppfølging av alliert trening er dermed flyttet til Porsangmoen.

Flyttingen av jegerkompaniet fra Porsangmoen til Setermoen vil bli fullført i 2010, og Porsangmoen vil i 2010 bli avviklet som garnison for Hæren. For 2010 foreslår regjeringen at det gis et tilskudd til Porsanger kommune med 1,5 millioner kroner. Tilskuddet forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet, og skal bidra til omstillingsprosjekter i tidligere forsvarskommuner, hvor Forsvaret har trappet ned eller nedlagt sin virksomhet.

Redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Banak flystasjon.

Aktiviteten knyttet til grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) videreføres og videreutvikles som en moderne, effektiv organisasjon for grenseovervåking. Avdelingen vil utføre sine oppgaver i samsvar med de krav som stilles til Schengen-avtalens yttergrense og Norges forpliktelser iht. Grenseavtalen av 1949.

På Høybuktmoen og GSV er det i perioden 2010-13 planlagt byggeprosjekter med en samlet størrelse på om lag 380 millioner kroner. Dette inkluderer kjøkken- og messebygg, mannskapsforlegning, infrastruktur og nye grensestasjoner.