Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

- Et godt, men stramt forsvarsbudsjett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår en fortsatt satsing på Forsvaret i 2011 - med et forsvarsbudsjett på 39 249 millioner kroner. Økt aktivitet, nytt materiell og nordområdene prioriteres.

Regjeringen foreslår en fortsatt satsing på Forsvaret i 2011 - med et forsvarsbudsjett på 39 249 millioner kroner. Økt aktivitet, nytt materiell og nordområdene prioriteres. Gjennom bevilgningsøkning og effektiviseringer i Forsvaret styrkes forsvarsbudsjettet rent faktisk med i overkant av 300 millioner kroner.

Forsvarsminister Grete Faremo presenterte budsjetttet i Bardufoss. - Foto: Malin Waaler, Hæren
Forsvarsminister Grete Faremo presenterte budsjetttet i Bardufoss. - Foto: Malin Waaler, Hæren

Tydelige prioriteringer
- Dette er et godt, men stramt budsjett med tydelige prioriteringer. Vi prioriterer å ta imot og sette i drift nye fly og fartøy. Norsk militær tilstedværelse i nord – Forsvarets bidrag til regjeringens nordområdesatsing - fortsetter med stor kraft, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Budsjettforslaget betyr blant annet økt aktivitet i Sjøforsvaret, fortsatt personelloppbygging i Hæren og innfasing av nye transportfly. I tillegg foreslår regjeringen å styrke bevilgningene til sikkerheten for norske styrker i Afghanistan, treningsaktiviteten i Heimevernet blir vesentlig høyere og Kystvaktens kapasitet blir bedre. Samlet vil prioriteringene gi en fortsatt satsing på nordområdene. Alt i tråd med langtidsplanens forutsetninger.

Regjeringen viderefører et høyt nivå på norske bidrag til internasjonal fred og stabilitet, med det norske styrkebidraget til Afghanistan som det viktigste engasjementet. Arbeidet med å ivareta veteranenes rettigheter prioriteres.

Styrkingen av prioriterte områder innebærer imidlertid også blant annet mindre seiling av fartøyklasser utenom Fridtjof Nansen og Skjold, lavere aktivitet for noen av Luftforsvarets systemer og et stramt budsjett for Forsvarets logistikkorganisasjon.

Økt handlefrihet
Regjeringens forslag innebærer at bevilgningen til å følge opp langtidsplanen for Forsvaret 2009–12 vil øke med ytterligere 75 millioner kroner i 2011. Bevilgningen vil dermed være økt for årene 2009-2011 med 547 millioner 2008-kroner av de 800 millioner 2008-kroner som det i langtidsplanen ble forutsatt skal tilføres Forsvaret frem mot 2012. - Både regjeringen og Forsvaret er godt i rute med gjennomføringen av langtidsplanen og hovedmålene er innenfor rekkevidde, sier Faremo.

Handlefriheten til å følge opp langtidsplanen styrkes totalt med i overkant av 300 millioner kroner, ved at det i tillegg gjennomføres effektiviseringer internt i Forsvaret for om lag 230 millioner kroner.

Budsjettfakta
Forsvarsbudsjettet øker med 4 318 millioner. Av denne økningen skyldes 3 448 millioner kroner en teknisk overgang fra netto- til bruttobudsjettering av Forsvarsbyggs virksomhet og 970 millioner kroner i pris- og lønnskompensasjoner og andre tekniske endringer.
Bevilgningen til Forsvarets ordinære virksomhet øker reelt med 75 millioner kroner i 2011. Driftsbudsjettet er på 29 259 millioner kroner, og er redusert med 174 millioner kroner (-0,61 prosent). Imidlertid skyldes denne reduksjonen at det i 2010 ble det gitt særskilt tilleggsfinansiering til FN-operasjonen i Tsjad og EUs maritime operasjon utenfor kysten av Somalia, som begge ble avsluttet i 2010. Det ordinære driftsbudsjettet er dermed reelt økt i 2011 sammenlignet med 2010. Regjeringen foreslår et totalt investeringsbudsjett på 9 990 millioner kroner, noe som gir en reell økning på 73 millioner kroner (+0,75 prosent) sammenlignet med saldert budsjett for 2010.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 1 187 millioner kroner til Norske styrker i utlandet. Afghanistan vil fortsatt være Norges hovedinnsatsområde, der Norge har lederansvaret for ISAFs stabiliseringslag i Faryab-provinsen. Hovedfokuset blir å styrke afghanerenes evne til selv å ivareta stabilitet og sikkerhet. Bevilgningen til operasjonen i Afghanistan vil, grunnet en forverret sikkerhetssituasjon, faktisk styrkes med 77 millioner kroner ift. saldert budsjett 2010. I 2011 bidrar Norge til NATOs støttefond for den afghanske hæren (ANA Trust Fund) med 10 millioner US dollar.  Som del av det internasjonale samfunnets kamp mot piratvirksomhet bidrar ulike land til antipiratoperasjonen rundt Afrikas Horn. Situasjonen følges nøye, og det kan ikke utelukkes at Norge i fremtiden kan bli bedt om igjen å bidra til antipiratoperasjonen.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på 5 289 millioner kroner. Gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrkes Hæren med til sammen 206 millioner kroner sammenlignet med 2010. Hærens merutgifter i forbindelse med utenlandsoperasjoner dekkes inn. Det legges til rette for at Hæren i 2011 kan øke antallet årsverk i brigaden i Nord-Norge. Hæren er tilført om lag 1 100 årsverk (om lag 50 pst.) siden 2006 og antallet årsverk skal økes ytterligere i 2011. Personelloppbyggingen og styrking av øvingsaktiviteten forutsettes å fortsette etter 2011.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Sjøforsvaret utenom Kystvakten på 3 282 millioner kroner. Gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrkes Sjøforsvaret med til sammen 81 millioner kroner sammenlignet med 2010. Styrkingen er rettet inn mot økt seiling med Sjøforsvarets nye fartøyer og økt evne til tilstedeværelse i nord. I tillegg fortsetter oppgraderingen av minerydderfartøyer og Ula-klasse undervannsbåter. Sjøforsvarets operative kapasitet og evne styrkes i 2011, men prioritering av den nye strukturen vil samtidig medføre at det i 2011 kan bli krevende å opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2010 for de øvrige fartøysklassene i Marinen. Sjøforsvarets rekruttutdanning foreslås videreført på Madla.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Luftforsvaret på 3 968 millioner kroner. Gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrkes Luftforsvaret med til sammen 89 millioner kroner sammenlignet med 2010. Innføringen av C-130J transportfly ferdigstilles, og testprogrammet for NH-90 maritime helikoptre fortsetter på Bardufoss. Aktiviteten for kampfly, maritime overvåkingsfly, fly for elektronisk krigføring og bidraget for flymedisinsk evakuering med helikoptre i Afghanistan videreføres, mens andre systemer i Luftforsvaret kan få noe lavere aktivitet. Nordområdene vil fortsatt vektlegges med hensyn til flyoperativ aktivitet. Et tilpasset NH-90-detasjement, for å understøtte fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge, skal etableres på Haakonsvern orlogsstasjon ved Bergen.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Kystvakten på 978 millioner kroner. Gjennom reell bevilgningsøkning og intern ressursfrigjøring styrkes Kystvakten med til sammen 47 millioner kroner sammenlignet med 2010. Fartøysstrukturen er modernisert, og Kystvakten vil i 2011 disponere 14 moderne fartøyer. For å sikre utnyttelse av de nye fartøyene i ytre kystvakt, og ivareta regjeringens nordområdesatsing, vil ett fartøy i den indre kystvakten i Sør-Norge ikke patruljere i 2011. Sjefen for Kystvakten med tilhørende stabsfunksjoner skal flyttes og samlokaliseres med én samlet operativ kystvaktledelse på Sortland i Nordland.

Regjeringen foreslår en bevilgning til Heimevernet på 1 049 millioner kroner, en faktisk styrking på 8 millioner kroner sammenlignet med 2010. Treningen av områdestrukturen økes fra 20 prosent i 2010 til 38 prosent i 2011. Dessuten trener om lag 90 prosent av innsatsstyrken også i 2011. Samlet vil dette styrke Heimevernets operative evne. For å styrke prioritert aktivitet vil det gjennomføres bl.a. mindre justeringer i Heimevernets organisasjon. Generalinspektøren for Heimevernet med stab flyttes til Terningmoen. Flytting av Heimevernsstaben til Terningmoen, med nærhet til Østerdal garnison og Hærens kompetansesenter, vil legge til rette for en styrking av stabens faglige virke.

Bevilgningen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er redusert med 104 millioner kroner, bl.a. for å styrke annen prioritert aktivitet i Forsvaret. FLO vil i 2011 levere operative kapasiteter i henhold til fastsatte krav.  Reduksjonen innenfor FLO inkluderer enkelte reduksjoner i ordninger hvor personell i Forsvaret kan reise gratis. Denne tilpasningen bringer Forsvaret mer i tråd med de generelle ordningene i staten for øvrig. Ingen rettighetsreiser berøres.

Sjef Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) forutsettes å kunne videreføre aktivitet på 2010-nivå. Forsvaret legger opp til noe styrking av Communication Information System Task Group, og kan dermed gi bedre støtte til planlagte styrkebidrag i 2011. Sjef INI med tilhørende stabsfunksjoner skal flyttes til Jørstadmoen ved Lillehammer og samlokaliseres med Forsvarets kompetansesenter for kommando, kontroll og informasjonssystemer. Flyttingen til Jørstadmoen vil, gjennom nærhet til underlagt fagutdanning og operativ styrkeproduksjon, bidra positivt til å styre utviklingen mot et nettverksbasert forsvar, og til å øke Forsvarets operative evne.

Forsvarets musikk styrkes med 1 millioner kroner ift. saldert budsjett 2010, når det tas hensyn til at Norsk Military Tattoo gjennomføres annet hvert år, og ikke i 2011. De seremonielle aktivitetene internt i forsvarssektoren skal prioriteres.

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2011 på 8 132 millioner kroner. Dette innebærer en reell økning på 302 millioner kroner i 2011 sammenlignet med 2010. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2011 nyttes til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt. Dette omfatter utbetalinger i tilknytning til bl.a. Fridtjof Nansen- og Skjold-klasse fartøyer, nye helikoptre til Kystvakten og fregattene, nye transportfly, nytt artilleri, samt oppgraderinger av bl.a. F-16 kampfly og ULA-klassen undervannsbåter.

Bevilgningen til eiendom, bygg og anlegg (EBA), inkl. i NATO-infrastruktur, har en samlet ramme på 1 858 millioner kroner i budsjetforslaget for 2011. Som følge av stramme prioriteringer er bevilgningen til nasjonalfinansiert EBA redusert med 131 millioner kroner, mens bevilgningen til NATO-finansiert infrastruktur er redusert med 98 millioner kroner, hovedsakelig som følge av at informasjonsinfrastruktur ved Joint Warfare Centre ved Stavanger nærmer seg ferdigstillelse. Som et viktig ledd i den omfattende nordområdesatsingen, vil regjeringen ytterligere styrke Hærens virksomhet i Indre Troms. Det gjennomføres derfor betydelige investeringer i EBA for å understøtte den økte aktiviteten i dette området.

For 2011 foreslår regjeringen at utgifter til ivaretakelse av festningsverkene budsjetteres til 125 millioner kroner, samt i tillegg 60 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold. Dette er en reell økning på 15 millioner kroner ift. saldert budsjett 2010, og er et bidrag til å nå den nasjonale målsettingen om ordinært vedlikeholdsnivå for forsvarssektorens kulturminner innen 2020.

Antall vernepliktige til førstegangstjeneste i 2011 videreføres på om lag samme nivå som i 2010. Bedre standard på sesjonsordningen og et kvalifiseringssystem for førstegangstjenesten er vesentlige bidrag for å heve statusen og forutsigbarheten for de som gjennomfører førstegangstjenesten. Dette sammen med videreutviklingen av etablerte statushevende tiltak, vil sikre at førstegangstjenesten fremstår som attraktiv og relevant.