Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Betydelig styrking av Hæren og Heimevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre den betydelige satsingen på Hæren og Heimevernet. I 2014 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av Hæren og Heimevernet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Heimevernet
Heimevernet foreslås styrket betydelig med over 83 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og ressursfrigjøringstiltak. Regjeringen forserer dermed den planlagte styrkingen av Heimevernet i 2014 med 50 millioner kroner. Heimevernet får dermed et kraftig økonomisk løft og den operative evnen vil bli ytterligere styrket i 2014.

Aktivitetsnivået i Heimevernet øker i 2014 sammenlignet med 2013. Allerede i 2014 vil Heimevernet nå målsettingen i langtidsplanen om å gjennomføre årlig trening for minimum 62 prosent av områdestrukturen samt at resterende del av HV-områdene gjennomfører befalstrening. Kurs- og kompetanseutviklingen styrkes også betydelig for vernepliktig befal og spesialister i Heimevernets organisasjon.

I henhold til langtidsplanen skal Heimevernet særlig innrettes mot oppgaver knyttet til objektsikring av situasjonsbestemte og forhåndsdefinerte viktige objekter og infrastruktur. Treningsnivået skal i 2016 tilsvare fem dagers trening hvert annet år for mannskaper, og seks dager årlig trening for befal.

Hæren
Regjeringen foreslår en styrking på 36 millioner kroner for Hæren i 2014 gjennom bevilgningsøkning og ressursfrigjøringstiltak. På bakgrunn av den faktiske styrkingen av Hærens budsjett fortsetter videreutviklingen av panserbataljonsystemet, økningen i antall vervede og moderniseringen av materiell, for å øke reaksjonsevne og tilgjengelighet.

Styrkingen skaper grunnlag for raskere oppbygging av en robust logistikk- og støttestruktur for understøttelse av Brigade Nord.

Brigade Nord videreutvikles som Hærens hovedelement i det mobile landforsvaret med to mekaniserte manøverbataljoner og en lett infanteribataljon med tilhørende taktiske støtte- og logistikkavdelinger.

Grensevakten videreutvikles som en moderne og effektiv lett infanteribataljon organisert for grenseovervåking. Ny grensestasjon i Svanvik ferdigstilles ultimo 2013 og det planlegges byggestart av ny grensestasjon på Storskog i løpet av 2014. De nye stasjonene vil tilfredsstille Forsvarets behov og samtidig bidra til å imøtekomme de krav som stilles til Schengenområdets yttergrenser og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949.

HM Kongens Garde (HMKG) skal videreføre sitt oppdrag med kontinuerlig vakt og sikring av kongehuset. HMKG skal også på anmodning kunne løse oppdrag til støtte for sivil samfunnssikkerheten, blant annet i hovedstadsområdet.

Hæren viderefører det gode trenings- og øvingsnivået fra 2013, og den operative evnen styrkes i 2014.