Historisk arkiv

Forsvarets studiesenter i Indre Troms videreføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Forsvaret vil i fremtiden fremdeles ha behov for tjenesten som Forsvarets studiesenter leverer. Det er naturlig at studiesenteret videreføres i nåværende lokaler i Næringshagen, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet. – Forsvaret i Indre Troms står i en særstilling når det gjelder beliggenhet, som gjør at dette området vil få et spesielt fokus i kompetansearbeidet fremover, sier Thorshaug.

- Forsvaret vil i fremtiden fremdeles ha behov for tjenesten som Forsvarets studiesenter leverer. Det er naturlig at studiesenteret videreføres i nåværende lokaler i Næringshagen, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet. – Forsvaret i Indre Troms står i en særstilling når det gjelder beliggenhet, som gjør at dette området vil få et spesielt fokus i kompetansearbeidet fremover, sier Thorshaug.

Forsvarets studiesenter inngår i Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus). Fokus har erstattet tidligere Voksenopplæringen i Forsvaret, og har vernepliktige og vervede som særlig målgruppe. Avdelingsbefal og andre forsvarsansatte benytter seg også av Forsvarets studiesenter som er underlagt Forsvarets høgskole.

Forsvarssektoren står foran en ny fase i en lang omstillingsprosess. Den handler om sektorens viktigste ressurs, nemlig menneskene. Den handler om å sette kompetanse i sentrum. For å øke den operative evnen, må forsvarssektoren preges av mangfold og fleksibilitet. Derfor la regjeringen fram Meld. St. 14 (2012–2013) - Kompetanse for en ny tid våren 2013. Fremtidens medarbeidere vil ha andre forventninger og stille høyere krav til en arbeidsgiver. Lokaliseringen av forsvarsansatte på færre og mindre steder kan gi rekrutteringsutfordringer. Det kan også gi færre karrieremuligheter for ansattes medflyttere. Det vil være behov for mer forutsigbare karrieremønstre, større fleksibilitet i virkemiddelapparat, og fortsatt høy satsing på familie- og personellpolitikk. Forsvarets studiesenter kan få en sentral rolle i lys av den igangsatte kompetansereformen som vektlegger behovet for større spesialisering og horisontale karriereveier for befal og sivile samtidig som spørsmål knyttet til to-karrierefamilier må tas i betraktning. Forsvarets studiesenter vil raskt få en viktigere rolle i fremtiden, når Hæren skal øke antallet avdelingsbefal og vervede i sine avdelinger.

- Forsvaret er lokalisert i deler av landet der det ikke nødvendigvis foreligger sivile utdanningstilbud i umiddelbar nærhet. Midt-Troms er et eksempel på det. Forsvarets studiesenter sikrer mulighet for at de ansatte kan studere uten å måtte reise langt og overnatte borte under studiene, noe som i seg selv er kostnadsbesparende. Tilgjengelighet, og det eksisterende samarbeidet med bl.a. UiTø, sikrer faglig forankring til de sivile universitets- og høyskolemiljøene, sier statssekretæren i Forsvarsdepartementet.

Forsvarets studiesenter gir et studietilbud til medflyttere som tar sikte på utdanning. I følge Forsvaret vil dette være et viktig familiepolitisk tiltak for å stimulere til at hele forsvarsfamilien flytter til Troms når en eller flere i familien har fått jobb i Forsvaret i Midt-Troms. Slik sett er opprettholdelsen av Forsvarets studiesenter en viktig komponent i å sørge for at kompetent personell, med ledsagere, velger Forsvaret som arbeidsgiver og er villige til å ta beordringer i områder hvor studietilbud og arbeidsplasser er fåtallige.

- Jeg er kjent med at Hæren har startet en utredning for å finne ut av sitt fremtidige behov for kompetanse hvor også sivile utdanningstilbud vurderes. Lokalene i Næringshagen er godt egnet til Forsvarets studiesenters virksomhet, og inntil det fremtidige behovet er nærmere kartlagt vil Forsvaret videreføre leieavtalen med Næringshagen, avslutter statssekretæren.