Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Forsterket beredskap og tilstedeværelse i nordområdene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Regjeringen satser innenfor forsvarssektoren både hva gjelder aktivitet, tilstedeværelse samt investeringer i fremtidsrettet infrastruktur i nord. Dette følger vi opp i budsjettforslaget for 2014, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 43 milliarder kroner i 2014 som er en nominell økning på 784 millioner kroner. Samlet sett legger regjeringen opp til en faktisk styrking av operativ virksomhet og andre prioriterte områder i forsvarsektoren med 519 millioner kroner. Det muliggjøres ved at sektoren følger opp sin del av langtidsplanen med planlagt effektivisering av egne virksomheter og gjennom en planlagt nedtrapping av norske styrkebidrag i Afghanistan.

Militær tilstedeværelse er en del av regjeringens nordområdesatsing, og budsjettstyrkingen går til prioriterte områder i langtidsplanen. Hæren fortsetter videreutviklingen av panserbataljonsystemet, økningen i antall vervede og moderniseringen av materiell, for å øke reaksjonsevne og tilgjengelighet. Det gode trenings- og øvingsnivået for brigaden i Nord-Norge videreføres i 2014.

Den militære helikopterberedskapen på Bardufoss, som etter anmodning kan støtte politiet, blir budsjettmessig styrket og gjort permanent i 2014.  Forsvarets øvrige tilgjengelige helikopterressurser vil også kunne benyttes i krisesituasjoner til støtte for sivile myndigheter. Luftforsvarets beredskap, overvåkning og treningsaktivitet i nordområdene videreføres.

Innfasingen av fregatter og korvetter har gitt et moderne og styrket sjøforsvar med betydelig operativ slagkraft og økt tilstedeværelse i nord. I tråd med regjeringens nordområdesatsing prioriteres Kystvaktens aktivitet til de nordlige havområdene.

Det planlegges å bruke i overkant av 940 millioner kroner på investeringer i bygg og anlegg til den militære virksomheten i Nord-Norge i 2014. Dette går blant annet til rullebaner, administrasjonsbygg, ny helikopterbase og forlegninger til vervede og vernepliktige soldater.

Det er i tillegg i perioden 2014–2019 planlagt meget betydelige investeringer i de tre nordligste fylkene, spesielt i områdene Høybuktmoen, Indre Troms, Sørreisa, Evenes og Reitan ved Bodø.

Nordland
Regjeringen planlegger å bruke om lag 400 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2014. Store deler av beløpet er relatert til investeringsprosjekter i tilknytning til rullebaner i Bodø og på Andøya. Videre vil det bli benyttet midler til prosjekter på Reitan, bl.a. sikring av Forsvarets operative hovedkvarter og planlegging av lokalisering av Luftforsvarets ledelse på Reitan i henhold til Stortingets vedtak ved behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2013-2016.

Ved Bodø hovedflystasjon vil virksomheten knyttet til kampfly videreføres i 2014. Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) videreføres på Reitan. Planlegging for etablering av et nasjonalt luftoperasjonssenter på Reitan fortsetter i 2014. Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) med tilpasset stab vil flytte fra Rygge til Bodø i løpet av 2014.

Regjeringen planlegger å bruke 7,3 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Nordland i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

Troms
Regjeringen planlegger å bruke i overkant av 450 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Troms i 2014. Bevilgningen er blant annet planlagt benyttet på prosjekt for ny brannstasjon på Bardufoss, rehabilitering av kinosal på Skjold, befalsforlegninger på Sørreisa og til fire større prosjekter på Bardufoss som er godkjent av Stortinget.

Prosjektet for etablering av helikopterbase på Bardufoss ble vedtatt av Stortinget i juni 2013 med en kostnadsramme på 512 millioner kroner. Prosjektet omfatter hangarer, administrasjonsbygg, helikopteroppstillingsplasser og nødvendige flyoperative flater på Bardufoss.

Bardufoss flystasjon skal videreutvikles som hovedbase for helikopter. Fra hovedbasen på Bardufoss vil det operere transport- og maritime helikoptre. I løpet av 2014 vil Luftforsvarets virksomhet på Rygge flystasjon, herunder 330 skvadron, bli underlagt Bardufoss. Innføring og driftssetting av nye maritime helikoptre (NH90) fortsetter på Bardufoss i 2014.

Luftforsvarets virksomhet ved Sørreisa videreføres i 2014. Innen utgangen av 2016 skal Luftforsvarets primære kapasiteter innenfor kontroll og varsling samles på Sørreisa.

Regjeringen planlegger å bruke 13,9 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Troms i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.

Finnmark
Regjeringen planlegger å bruke i underkant av 90 millioner kroner på investeringer i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2014. Store deler av beløpet er relatert til prosjekter på Høybuktmoen, blant annet til oppgradering av skytebaner, og til videreføring av prosjektet for ny mannskapsforlenging.

Prosjekt for bygging av nye stasjoner til grensevakten i Sør-Varanger ble vedtatt av Stortinget i juni 2011. Stasjonen i sør i Svanvik planlegges overlevert ultimo 2013. I 2014 planlegges byggestart for stasjonen på Storskog.

Regjeringen planlegger å bruke 5,8 millioner kroner på å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Finnmark i 2014, med målsetting om å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 ift. 2006.