Historisk arkiv

Regjeringen styrker Heimevernet – gir 60 millioner kroner ekstra til trening og utrustning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til Heimevernet med 60 millioner kroner. –Styrkingen vil gi økt beredskap og operativ evne allerede i 2013, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår å styrke budsjettet til Heimevernet med 60 millioner kroner. – Styrkingen vil gi økt beredskap og operativ evne allerede i 2013, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Heimevernet har blitt systematisk bygget opp med mer trening, øving og utrustning hvert år i perioden 2010–2012. Den positive utviklingen ble forsterket i budsjettet for 2013, og foreslås nå ytterligere styrket. Ca. 2000 flere befal og soldater vil bli trent i 2013. Minimum 60 prosent av Heimevernets områder vil i 2013 gjennomføre årlig trening. Dette er en økning på 20 prosent i forhold til 2012-budsjettet.

Befalstrening økes markant og det planlegges med minimum 3 dagers trening av alt befal i løpet av året. Det vil også bli satset målrettet på kompetanseheving blant ledere på lavere nivå i Heimevernet, noe som bedrer evnen til planlegging og gjennomføring av treninger og operasjoner. Samtidig gir budsjettet rom for ytterligere anskaffelser av personlig bekledning og utrustning til Heimevernets befal og mannskaper.

- Ekstratildelingen medfører kompetanseheving for over 500 befal. Tolv ekstra HV-områder får årlig trening, og også befalet i de områdene som ikke kalles inn til trening får gjennomført befalstrening. I tillegg kan vi kjøpe inn ny soldatutrustning til 1100 soldater. Dette gjør at vi raskere øker den operative evnen til Heimevernet, sier generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Kristin Lund.

Økt befalstrening gir et befalskorps som er bedre kjent med beredskaps- og oppsettingsplaner for de samfunnsviktige objektene som de har ansvaret for i sitt lokalområde.

HVs innsatsstyrke under øvelse Derby i 2012.
HVs innsatsstyrke under øvelse Derby i 2012. (Lars Magne Hovtun, Forsvaret)