Historisk arkiv

Styrker den nasjonale beredskapen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har siden 22. juli 2011 jobbet iherdig med å forbedre vår nasjonale beredskap. Mange tiltak har vært igangsatt, og vår beredskap i dag er betydelig styrket på mange områder. Nye tiltak er nå besluttet for å styrke våre spesialstyrker.

For ytterligere å styrke beredskapen i Norge, og for å videreutvikle Forsvarets spesialstyrker, har regjeringen besluttet følgende tre hovedtiltak:

  • Regjeringen vil sette Marinejegerkommandoen (MJK) på beredskap for å kunne bistå politiet i løsningen av kontraterror-oppgaver.

  • Regjeringen foreslår å etablere et felles virksomhetsområde som skal sikre synergier mellom Forsvarets to spesialstyrkeavdelinger.

  • Regjeringen vil fremme forslag til Stortinget om ny bygningsmasse både i Bergen og på Rena til spesialstyrkemiljøet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde presenterte hvordan de vil styrke spesialstyrkemiljøene i Norge

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og forsvarssjef Harald Sunde presenterte hvordan de vil styrke spesialstyrkemiljøene i Norge (Torbjørn Kjosvold, FMS)

MJK på nasjonal kontraterrorberedskap

-Det er politiet som har ansvaret for håndtering av terror i Norge. Styrking av Forsvarets evne til å bistå politiet i denne oppgaven er således et godt eksempel på effektiv utnyttelse av statens nasjonale ressurser, på tvers av etatene, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med virkning fra 1. august 2013 settes Marinejegerkommandoen på nasjonal kontraterrorberedskap og kan på anmodning bistå politiet.

-Det er først og fremst MJKs maritime spesialkompetanse og kapasitet som styrkes, men kapasiteten vil også dekke håndhevelsesbistand til politiet på landobjekter. Beredskapen skal ivaretas fra Bergen og kommer i tillegg til beredskapen som Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK) ivaretar fra Rena. Tiltaket vil dermed totalt sett styrke Forsvarets evne til å bistå politiet i terrorbekjempelse, sier forsvarsministeren.

Marinens jegerkommando (MJK) fra en demo utenfor Haakonsvern. MJK settes på nasjonal kontraterrorberedskap fra 1. august og kan på anmodning kan bistå politiet.
Marinens jegerkommando (MJK) fra en demo utenfor Haakonsvern. MJK settes på nasjonal kontraterrorberedskap fra 1. august og kan på anmodning bistå politiet. (Torbjørn Kjosvold, FMS)

Én felles ledelse

Én felles virksomhetsledelse for spesialstyrkene vil innebære etablering av en driftsenhet i Forsvaret som samordner virksomheten og har ansvaret for koordinering av styrkeproduksjon og støttevirksomhet (eksempelvis felles anskaffelser). Spesialstyrkene organiseres under en sjef på samme måte som de andre fellesavdelingene i Forsvaret, som for eksempel Cyberforsvaret.

Operativ ledelse av spesialstyrkene skal foregå som i dag.

-De to taktiske spesialstyrke-avdelingene vil fortsatt være lokalisert som i dag og opprettholde sin nære tilknytning til forsvarsgrenene. Grunnleggende befals- og offisersutdanning skal fortsatt foregå i forsvarsgrenene og personellet i spesialstyrkene skal opprettholde sin forsvarsgrenvise tilknytning. Spesialstyrkene vil rekrutteres fra Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret som før, sier Strøm-Erichsen.

Etableringen av et felles virksomhetsområde legger til rette for felles utvikling av spesialstyrkene og synergier mellom de taktiske enhetene på områder som beredskap, trening og øvelser. En felles ledelse vil også styrke evnen til helhetlig prioritering og ressursanvendelse.

Sjef Forsvarets spesialstyrker med stab lokaliseres i Oslo, gitt spesialstyrkenes behov for å samvirke med Forsvarsstaben, Etterretningstjenesten og politiet sentralt. Samtidig som denne staben opprettes, nedlegges Spesialoperasjonsavdelingen i Forsvarsstaben.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen presenterer styrking av beredskapen.
Forsvarsministeren og forsvarssjefen presenterer styrking av beredskapen. (Torbjørn Kjosvold, FMS)

Ny bygningsmasse

-Marinejegerkommandoen skal fortsatt lokaliseres i Bergen og på Ramsund. Lokaliseringen på Haakonsvern legger til rette for et fortsatt tett og godt samarbeid med Sjøforsvaret om den videre kompetanseutviklingen knyttet til maritime spesialoperasjoner, sier forsvarsministeren.

MJK sin bygningsmasse på Haakonsvern skal opprustes, og det skal bygges undervisningsfasiliteter og lagre for avdelingens utrustning, kjøretøy og båter i tillegg til kontorer. Dette er den såkalte Jegerbukten på Haakonsvern, kostnadsberegnet til 296 millioner kroner. Dette skal etter planen stå klart i årsskiftet 2016/2017.

Spesialstyrkenes utdannings og øvingsaktivitet på Ramsund fortsetter som i dag.

-Det er viktig å understreke at Ramsund vil være helt sentralt for både nasjonal og alliert arktisk trening og øving. Med etableringen av fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes øker den totale aktiviteten i regionen, noe som legger til rette for enda tettere samvirke mellom luftstyrker og spesialstyrker i årene som kommer, sier Strøm-Erichsen.

Vealøs ved Horten videreføres som base for trening og samøvelser mellom spesialstyrkene, Beredskapstroppen, Forsvarets transportfly og helikoptrene fra Rygge.

HJK/FSK skal fortsatt lokaliseres på Rena. Rena vil også i fremtiden ha en sentral rolle for spesialstyrkene med nærhet til relevante fagmiljøer i Hæren og trenings og øvingsfasilitetene på Rena og i Regionfelt Østlandet. Skyte- og treningsfasilitetene på Rena er også et viktig element i det tette samarbeidet mellom spesialstyrkene og politiets beredskapstropp og politiets sikkerhetstjeneste.

For å ivareta spesialstyrkene sine krav til de operative kapasitetene ved innsetting fra luften, er det nødvendig å bygge nye fasiliteter på Rena. Byggeprosjektet omfatter bygging av et tradisjonelt industribygg som skal plasseres nær Rena flyplass. I det nye bygget vil det være plass for å rigge last som kan bli droppet fra fly, og det vil være rom for å oppbevare, pakke og tørke droppmateriell og fallskjermer. Prosjektet for nytt bygg for dropp- og fallskjermmateriell på Rena vil bli foreslått gjennomført innenfor en kostnadsramme på 108 millioner kroner.