Historisk arkiv

Flere kvinner i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Flere kvinner i Forsvaret

Tale av politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen, på konferanse for kvinnelige lærlinger, Wadahl Hotell 7. februar 2007.

Innledning

Kjære alle sammen – kvinner og menn! Takk for invitasjonen til politisk ledelse i Forsvarsdepartementet til å komme hit. Jeg er svært glad for å være til stede her på konferansen for kvinnelige lærlinger i Forsvaret. Det er veldig gledelig for meg å se så mange kvinnelige lærlinger på en gang, og det må være positivt for dere å kunne møtes for å bli bedre kjent, utveksle erfaringer og få informasjon om hvilke muligheter Forsvaret har å tilby etter endt læretid. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt meg hilse så mye til dere.

Jeg er imponert når jeg ser utover denne forsamlingen og ser så mange unge kvinner i uniform samlet på ett sted. Dere er unge, men samtidig er dere i ferd med å lære dere et yrke. Om en stund kan dere praktisere et fag og har muligheten til å gå ut i arbeidslivet.

Rekruttering av kvinner – en utfordring
Nelson Mandela sa en gang at ”Utdannelse er det mest kraftfulle våpen du kan bruke for å forandre verden”, sitat slutt.

Det er jeg helt enig i!

Det er jo menneskene som er samfunnets viktigste ressurs. Derfor er satsning på barn og unge, på utdanning og på forskning noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Både for å gjøre samfunnet rikere, men også for å gjøre menneskenes liv bedre. Det er også gjennom å sikre at alle har tilgang til utdanning og kunnskap at vi som nasjon og enkeltmennesker skaper våre muligheter.

Utdannelse er en grunnleggende forutsetning for å kunne bygge kompetanse. Dette - sammen med Forsvarets behov for å rekruttere, og særlig rekruttere og beholde kvinner kan stå som rammen for denne konferansen.

Den 7. februar 1971, altså for nøyaktig 36 år siden i dag, fikk kvinnene i Sveits stemmerett. Riktignok var det etter en folkeavstemming der bare menn fikk delta. I Norge har kvinner hatt stemmerett på samme vilkår som menn siden 1913. Forutsetningen for likestilling og likeverd ligger blant annet nettopp i lik rett til utdanning og lik rett til arbeid.

Slik var det i utgangspunktet ikke i Forsvaret. Det var først fra 1985 det ble innført full formell likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret. Vi vet at det ikke er enkelt å endre en organisasjonskultur, man er nødt til å ta små skritt av gangen. Forsvaret har i stor grad har vært utviklet av menn, med bakgrunn i deres behov, holdninger og verdier. Det ønsker vi å gjøre noe med.

I store deler av 90-tallet hadde Forsvaret en målsetting om å nå 15 prosent kvinneandel. Disse målene ble aldri innfridd. Ved utgangen av 2006 hadde vi om lag 7 prosent kvinner i Forsvaret.

Ett av mange spørsmål som vi må finne svar på er hvorfor vi ikke klarer å rekruttere og beholde flere kvinner i Forsvaret? For å hjelpe oss med dette ser vi frem til å høre fra dere på denne konferansen.

En grunnleggende faktor, som vi kanskje har lett for å glemme når vi diskuterer rekruttering av kvinner, kan være utdanningspolitikkens virkninger.

Kunnskapsløftet
Regjeringens utdanningspolitikk bygger på at en god skole er avgjørende for en god oppvekst og for et solidarisk, demokratisk og produktivt samfunn. Hvert menneske er unikt og skal møtes av en skole som forstår og tar vare på deres individuelle ferdigheter og ulike utgangspunkt.

Regjeringen vil bidra til en enda bedre skole og fagopplæring, hvor alle barn og unge lykkes. De fremste kjennetegnene skal være kunnskap og ferdigheter, arbeidsglede og mestring, selvstendighet og fellesskap.

Regjeringen ser grunnskole og videregående opplæring som en helhetlig grunnopplæring som skal sikre barn og unge de beste muligheter for veien videre i yrke og utdanning. Alle skal ha rett til å gjennomføre 13-årig grunnopplæring som gir dem en bred basiskompetanse, slik at de er godt rustet til videre studier eller arbeid. Fullført videregående opplæring skal gjøre at elevene oppnår generell studiekompetanse, uansett hvilket studieprogram de tar.


Skal Norge bli en kunnskapsnasjon må vi investere i riktig type utdanning i forhold til behovene i arbeidslivet. Da er det viktig også å prioritere yrkesutdanning. Fag – og yrkesopplæringen sikrer rekruttering og kompetanse til lokalt arbeidsliv og har stor betydning for verdiskapningen i samfunnet og for norsk konkurranseevne. Da er en god samhandling mellom skole og arbeidsliv en nøkkel til å øke effekten og kvaliteten i opplæringen, både for den enkelte og for samfunnet.

Læreplasser er viktig. Det bidrar blant annet til at ungdom kan få en god og relevant utdanning. Det er motiverende for den enkelte ungdom å få læreplass innenfor den bransjen man ønsker. Det er også et gode for den enkelte bedrift å få inn engasjerte lærlinger. Og ikke minst trenger samfunnet gode fagfolk. Ja arbeidslivet roper i dag etter kvalifisert arbeidskraft.

Når bedrifter og virksomheter tar inn lærlinger er de med å tar samfunnsansvar. Det er viktig at både myndigheter og bedrifter er med å tar ansvar for å fremskaffe plasser.

Lærlingordningen i Forsvaret
Lærlingordningen i Forsvaret ble startet i 1996, men også tidligere har Forsvaret bidratt til utdanningen av lærlinger. Nå er Forsvaret den største opplæringsbedriften innenfor offentlig sektor. Det står det respekt av!

Forsvaret har totalt ca. 563 lærlinger, hvorav ca. 501 er militære lærlinger. Disse lærlingene kombinerer fagopplæringen med førstegangstjeneste. Læretiden er normalt to år. Førstegangstjenesten avtjenes i det første året, slik at det andre året blir et produksjonsår. Det er spesielt gledelig at hele 28 prosent av de militære lærlingene er kvinner. Aldri før har det vært så høy kvinneandel blant Forsvarets lærlinger. Her går dere også resten av Forsvaret en høy gang, jenter!

Mange forbinder kanskje lærlingordningen med de tradisjonelle håndverks- og industrifagene, men i dag omfatter ordningen også nye fagområder som helse, IT og servicenæring. Nå utdannes det lærlinger i ca to hundre lærefag innenfor ni utdanningsprogram. I Forsvaret utdannes det lærlinger i om lag 29 lærefag. I 13 av disse er det kvinner.

Lærlingene er delt inn i fire kategorier, sivil lærling, militær lærling med kontrakt, militær lærling med avtale og lærling befal. Forsvarets lærlinger er stort sett i kategorien militær lærling med kontrakt, som innebærer at førstegangstjenesten avtjenes parallelt med læretiden.

Til tross for at Forsvaret fikk inn vel 900 søknader i 2006 klarte vi ikke å fylle opp alle læreplassene. Vi klarte ikke å rekruttere nok lærlinger til maritime fag, transportfag, kokkefag og salgs- og servicefag. Forsvaret har med andre ord et potensial for å ta inn enda flere lærlinger. Og det vil vi jobbe for!

Militære lærlinger må tilfredsstille de samme fysiske og medisinske kravene som alle andre vernepliktige som kalles inn til førstegangstjeneste. Årsaken til dette er at de har mulighet til å verve seg, eller søke videre utdanning i Forsvaret.

Lærlingordningen i Forsvaret er en vinn - vinn ordning for samfunnet og den enkelte lærling. Forsvaret får på den ene siden dekket noe av sitt behov for yrkesfaglig spisskompetanse, samtidig som den enkelte lærling får gjennomført førstegangstjenesten og kan gå ut med fagbrev og verdifull praksis etter to år i Forsvaret. På den måten er Forsvaret med på å ta sin del av samfunnsansvaret for å skape læreplasser og samtidig tilføre samfunnet faglært arbeidskraft. Samtidig representerer dere lærlinger en faglig ressurs Forsvaret har behov for.

Ser vi på resultatet fra i fjor viser det at hele 95,5 prosent av de som avla fagprøven i Forsvaret, besto første gang. Det er et veldig godt resultat som kan inspirere nye lærlinger.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret er nå i ferd med å få et tettere samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Hensikten med samarbeidet er å legge bedre til rette for lærlingene, og utveksle erfaringer og informasjon om ordningen.

Regjeringen er opptatt av å få flere læreplasser. I fjor fikk 12 000 unge lærlingplass i Norge, og av disse fikk 298 plass i Forsvaret. Gjennom et samarbeid med næringslivet har Kunnskapsdepartementet klart å skaffe 1000 nye tiltrengte læreplasser.

Den største utfordringen ligger i skaffe til veie flere læreplasser i offentlig sektor. Kunnskapsminister Øystein Djupedal har utfordret sine kolleger i regjeringen til å skaffe flere læreplasser i offentlig sektor, og har som et godt eksempel doblet antallet lærlinger fra to til fire i sitt eget departement.

Jeg kan love kunnskapsministeren at vi tar i mot utfordringen om å ta inn lærlinger i departementet. Jeg kan ikke love noe bestemt antall, men vi er allerede i gang med å se på hvilke områder som kan være aktuelle læreplasser i Forsvarsdepartementet. Vi har tidligere hatt noen få lærlinger innenfor kontorfaget, men akkurat nå har vi ingen. Det vil vi prøve å gjøre noe med. Utfordringen om å skaffe flere læreplasser sendes også til Forsvarets militære organisasjon.

Nye rammevilkår og verneplikten
Forsvaret opererer i dag under andre rammevilkår enn før. Vår del av verden er i stor grad preget av stabilitet, - av gode naboforhold mellom landene, og økonomisk vekst. Men selv om det er fredelig i våre hjemlige trakter, har vi likevel mye å ta ansvar for, - å verne om. Og ikke minst har vi et ansvar for å vise omverdenen at vi har vilje og evne til å ivareta – og forsvare – våre interesser og verdier, hjemme og ute.

Hvis vi ser på hele verden er den sikkerhetspolitiske situasjonen preget av et bredere og mer sammensatt risikobilde. Et bilde som i større grad preges av usikkerhet og uforutsigbarhet. I vårt eget nærområde er det ikke lenger slik at vi frykter en invasjon. I stedet har vi nå økt fokus på mulighetene som finnes i nord. Det er energiutvinning, transport, miljø og forvaltning av ressurser som står i sentrum.

Regjeringen er særlig opptatt av at vi skal øke Forsvarets tilstedeværelse i Nordområdene, og at vi skal øke vår deltakelse i operasjoner i utlandet, særlig i FN-ledete operasjoner.

Forsvaret i dag skal kunne operere både her hjemme i Norge, og ute i internasjonale operasjoner. Det gjør at vi må ha et forsvar som er fleksibelt, og som er i stand til raskt å kunne settes inn dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Det stiller store krav til de som tjenestegjør i Forsvaret ansatte.

For å få til dette mener vi at verneplikten fortsatt er viktig og nødvendig.

Verneplikten – oppslutning og rekruttering
Dagens ordning med verneplikt og førstegangstjeneste har bred støtte både politisk og blant folk flest. Det må også en fremtidig ordning ha.

Et av de viktigste argumentene for en allmenn verneplikt er at den er Forsvarets aller viktigste rekrutteringsportal. Den sikrer rekruttering til Forsvaret, på tvers av sosiale og kulturelle skillelinjer.

Forsvaret har behov for kvalifisert personell for å kunne løse sine oppdrag, hjemme og ute. For det første er det behov for en tilstrekkelig styrke til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og nasjonal beredskap her hjemme. For det andre har Forsvaret behov for et godt rekrutteringsgrunnlag til internasjonale operasjoner, vervede og befalsutdanning.

De som er inne til førstegangstjeneste, sammen med befal og vervede, sikrer oss i dag relevante nasjonale innsatsstyrker - året rundt. Med et bredt spekter av kapasiteter som kan løse de fleste oppgaver innenfor krise-, ulykkes- og katastrofehåndtering.

Nå som vi har fått frivillig sesjon for kvinner håper vi at Forsvaret vil rekruttere enda bredere, noe som vil gi et større mangfold i organisasjonen. Som dere sikkert alle vet gjennomfører vi fra og med i år frivillig sesjon for kvinner. Det er et viktig steg i regning av å få flere kvinner inn i Forsvaret, og omkring 6.000 kvinner fra 1989-kullet har takket ja til sesjon. Hovedsesjoneringen starter nå i slutten av februar. Forsvaret trenger ulike typer mennesker, med forskjellige egenskaper og kompetanse. Det vil gjøre Forsvaret bedre!

Dere som er her i dag er et godt eksempel på at verneplikten er Forsvarets beste rekrutteringsportal. For dere har også Forsvaret fortsatt mye å tilby. Fra verving til internasjonale operasjoner, til grunnleggende befalsutdanning, som kvalifiserer til å søke ansettelse som avdelingsbefal.

Jeg håper at dere ser på og vurderer disse mulighetene! Jeg håper at jeg vil treffe igjen flere av dere etter at læretida er over – enten det er som elever på en av utdanningene, som ansatte på en avdeling, eller det er ute i internasjonale operasjoner.

Forsvaret – i møtet med kvinner
Som jeg sa litt tidligere - Forsvaret trenger flere kvinner. Det å være kvinne er nemlig en kompetanse i seg selv. Mer av den kompetansen vil bidra til å skape et enda bedre Forsvar. Både her hjemme og ute i internasjonale operasjoner.

Til nå har Forsvaret vært dominert av menn. Organisasjonen har dermed gått glipp av verdifulle bidrag fra den andre halvdelen av befolkningen. Dette er en situasjon som verken Forsvaret eller samfunnet for øvrig er tilfreds med. Nå inviteres kvinner til frivillig sesjon. Det er et tiltak jeg forventer vil øke kvinners kunnskap om Forsvaret. Og som etter hvert vil føre til en økt kvinneandel i organisasjonen.

Men samtidig må vi spørre oss: Hva om det ikke skjer? Hva om ikke kvinneandelen øker? Er svaret å gå fra frivillighet til å innføre pliktig sesjon for kvinner, eller å innføre verneplikt for kvinner? Denne debatten har vi ikke tatt. Vi er midt inne i de prosessene som i løpet av neste år vil føre frem til neste langtidsdokument for Forsvaret. Den tiden må brukes til en grundig vurdering av disse viktige spørsmålene.

Kravene for å gjennomføre førstegangstjeneste er de samme for kvinner som for menn. På sesjon legges det stor vekt på å beskrive hvilke tjenestemuligheter som finnes i Forsvaret.

Hvor mange av kvinnene som ønsker å gjennomføre førstegangstjeneste vil i stor grad avhenge av den jobben Vernepliktsverket gjør i møtet med dem på sesjon. Og hvordan Forsvarets avdelinger tar i mot kvinnene - når de møter frem i langt større antall enn i dag. De må tas i mot på en god måte. Som en nødvendig ressurs avdelingen tidligere har hatt et underskudd på.

Jeg håper også at dere, når dere har tatt fagrevet i Forsvaret, vil være gode ambassadører for denne ordningen. Fortell de dere kjenner om det dere har opplevd og lært i Forsvaret!

En moderne verneplikt
Det som er viktig for oss er at vi fortsetter å utvikle verneplikten, slik at vi har en moderne verneplikt.

Vi ønsker at flere kvinner skal gjennomføre førstegangstjenesten, slik at Forsvaret kan bli enda bedre. Vi vil at tjenesten de unge får skal være meningsfull og motiverende. Vi vil at tjenesten skal gi god uttelling både økonomisk og gjennom anerkjennelse fra samfunnet. Og førstegangstjenesten skal fortsette å være Forsvarets fremste rekrutteringsportal.

Utvalg for å øke kvinneandelen i Forsvaret
Forsvaret har prøvd en rekke ulike tiltak for å få inn flere kvinner, uten at vi har lykkes i særlig stor grad. Skal vi ha mulighet til nå målet på 15 prosent innen 2008 må vi vurdere å sette inn mer radikale tiltak. I den forbindelse har Forsvarsministeren opprettet et utvalg som skal vurdere tiltak for å høyne kvinneandelen i Forsvaret. Utvalget, som ledes av oberst Britt Brestrup, skal levere sine forslag til tiltak 31. mars i år. Utvalget skal foreslå tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret, foreslå tiltak for å beholde flest mulig kvinner i Forsvaret og foreslå hvordan vi kan få flere kvinner i ledende stillinger i Forsvaret.

Utvalget ser på denne konferansen som så nyttig og verdifull at de har valgt å være til stede med en representant. Jeg håper dere vil benytte anledningen til å gi utvalget gode tilbakemeldinger på hvordan dere opplever Forsvaret.

Avslutning
Jeg håper at dere gjennom førstegangstjenesten og læretiden har fått - og får - et positivt inntrykk av Forsvaret, og at dere føler at tiden her har vært nyttig. Jeg vet at Forsvaret setter pris på det dere bidrar med både faglig og som kollegaer. Det er viktig for oss å få ta del i de erfaringene dere har, slik at vi kan gjøre Forsvaret i bedre stand til å møte, og til å rekruttere flere kvinner. Det er viktig for Forsvaret å få vite hvordan dere har det som lærlinger i Forsvaret, og også hvordan dere synes det er å være kvinne i Forsvaret. Det vil gi oss viktig innspill når vi nå går i gang for fullt med frivillig sesjon for kvinner.

Dere er en viktig ressurs for Forsvaret, som Forsvaret må vite å ta vare på. Og det er derfor bra at det arrangeres en slik konferanse slik at Forsvaret kan få høre i fra dere selv hvordan dere opplever det å ta læretiden i Forsvaret. I tillegg håper jeg at dere synes dette er så spennende at dere ser en karrierevei i Forsvaret - vi trenger deres kompetanse.

Lykke til med konferansen – og takk for oppmerksomheten!