Historisk arkiv

Historisk arkiv

Åpning av nasjonalt kompetansesenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et bygg er aldri sikrere enn de som bygger det og de som bruker det gjør det, sa statssekretær Eirik Øwre Thorshaug da han åpnet Forsvarsbyggs kompetansesenter for sikring av bygg.

Eirik Øwre Thorshaug, statssekretær (Ap) Forsvarsdepartementet

(Sjekkes mot fremføring)

Punkter statssekretæren trakk på i sitt innlegg

 • Dagen før Nobelkomiteen presenterte årets fredsprisvinner fortalte de om at de hadde tatt forhåndsregler mot at prisvinneren skulle bli avslørt.
 • Ikke bare praktiske tiltak for å hindre avlytting ved å la mobiltelefoner ligge utenfor møterommet. Men også ved fysiske tiltak for å hindre at opplysninger kom på avveie.
 • Tre ting er sikkert:
  - Forsvaret besitter en betydelig kunnskap og kompetanse for sikring av bygg
  - samfunnet står overfor nye og andre trusler, viktige offentlige bygg må skjermes mot sårbarheter som spionasje, sabotasje og terror.
  - flere enn forsvaret har nasjonalt behov for kunnskap og kompetanse om beskyttelse og sikring av bygg

Et nytt trusselbilde

 • Trusselbildet er i endring. Trusselsituasjonen ansvarlige myndigheter må forholde seg til, blir både bredere og dypere. Flere aktører og nye trusler som følge av teknologisk utvikling, samt internasjonalisering og økt reisevirksomhet stiller norske myndigheter overfor nye utfordringer.
 • Det har i de senere år blitt større åpenhet rundt trusselvurderinger. Det viser at både terror- og spionasjetrusselen må tas alvorlig.
 • Voltaire har sagt at: "Det eneste vi vet med sikkerhet, er at alt er usikkert".
 • I 22. juli-kommisjonens rapport fremholdes viktigheten av nettopp dette: særlig knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap. Rapporten er et godt grunnlag å bygge på, og å drøfte hvordan vi skal gjøre beredskapen bedre.
 • Erfaringene fra angrepet på regjeringskvartalet 22. juli har aktualisert fokuset på sikkerhet knyttet til sentrale offentlig bygg. Fra myndighetsnivå er oppfølgingen av objektsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2011, av stor og viktig betydning.

Forsvarssektorens kunnskap og kompetanse

 • Vi trenger sektorovergripende tiltak, vi trenger styrket samarbeid for å møte et mer komplekst trusselbilde.
 • Det er ikke tvil om at både sivil og militær sektor i staten trenger mer kompetanse. Om hvordan man skal beskytte og sikre eiendom, bygg og anlegg mot spionasje, sabotasje, kriminalitet eller terrorhandlinger.
 • Leonardo Da Vinci har en gang sagt at "Praksis bør alltid bygge på god teori". Forsvarsbygg har over år bygget en særskilt kunnskap og kompetanse innenfor beskyttelse og sikring. Både her hjemme og med erfaringer fra internasjonale operasjoner.
 • I dag ser vi at denne kompetansen i større grad er etterspurt utenfor forsvarssektoren. Dette senteret er et godt og viktig grep for å dele denne kompetansen. Det er praksis som bygger på god teori.
 • Senteret skal levere tjenester, og formidle kunnskap om beskyttelse og sikring. Dette kan spenne fra sikkerhetsfaglige analyser, rådgivning og risikovurderinger, til prosjektering og forskning og utvikling.
 • Dette gir et solid grunnlag for å utarbeide konkrete forslag til spesifikke sikringstiltak, og prosjektering av bygg og anlegg med spesielle krav til beskyttelse og sikring.
 • Jeg vil understreke en ting særskilt: Etableringen av dette endrer ikke eksisterende ansvarsforhold. Objekteier har etter sikkerhetsloven fortsatt hovedansvaret for objektsikkerhet.
 • Et bygg er aldri sikrere enn de som bygger det og de som bruker det gjør det.

Samvirke og samarbeid

 • Jeg er glad for at Forsvarsbyggs kunnskap og erfaring på dette området kan komme statsfellesskapet til gode.
 • Jeg er enda mer glad for samvirket det representerer med alle aktørene som er her i dag. Fortsett med det. Vi har et sterkt fagmiljø i flere deler av statlig sektor, og vi skal fortsette å videreutvikle og dele kunnskap om sikring av statlige bygg.
 • Derfor er det avgjørende at senteret vil legge opp til utstrakt samarbeid med andre aktører med stor og komplementær kompetanse på dette området. Jeg vet at det er solid kompetanse hos sentrale samarbeidspartnere som Statsbygg, politiet, PST, og DSB.
 • Kompetansesenteret vil bli utviklet i nært samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Det vil ha en viktig utfyllende rolle opp mot NSM, som har et særskilt ansvar knyttet til rådgivning og veiledning innenfor området objektsikkerhet.
 • Jeg er blitt fortalt at en viktig grunn til at dette senteret kom på plass raskt etter at Forsvarsbygg lanserte ideen, er den raske og gode dialogen og enigheten mellom Forsvarsdepartementet, Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet om viktigheten av en slik etablering.
 • Bygg er beredskap. Det er mye god forebyggende beredskap i sikring og beskyttelse av bygg.
 • Jeg vil med dette erklære Nasjonalt kompetansesenter for beskyttelse og sikring av statlig eiendom, bygg og anlegg for åpnet.