Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Spørsmål knyttet til endrede skatteregler for kollektive livrenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Brev til Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finansnæringens Hovedorganisasjon
Postboks 2473 Solli
0202  OSLO
 


       
Deres ref                            Vår ref                                Dato
2006/00634 - LPA/RM           06/3118 SL JW/KR               27.04.2007

Spørsmål knyttet til endrede skatteregler for kollektive livrenter

 

Vi viser til brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon av 28. februar 2007.

Oppfylling av premiereserve
Uttalelsen i departementets brev av 20. desember 2006 om at det var anledning til å fylle opp premiereserven pr. 31. desember 2006 etter et lineært prinsipp, var bare informasjon om i hvilke utstrekning man kunne tilpasse seg de kommende reglene om lønnsbeskatning av arbeidsgiverbetalt premie til kollektiv livrente. Uttalelsen var også rettet mot at man skattemessig ikke aksepterer innbetalinger utover oppfylling etter et lineært prinsipp.

Forskyvning av fristen til oppfylling til linearitet utover 31. desember 2006, uten beskatning av medlemmene, vil innebære et unntak fra skatteloven § 5-12 sjette ledd, jfr. § 14-3 første ledd. Departementet har ikke hjemmel til å dispensere fra disse bestemmelsene og kan derfor ikke innrømme utsettelse med slik oppfylling.

Restanser på premiebetaling ved avvikling av kollektive livrenter i arbeidsforhold
Det foreslås at innbetaling innen utløpet av mai 2007, for å gjøre opp for restanser med premiebetaling for opptjente rettigheter pr. 31. desember 2006, skal kunne skje uten at innbetalingen lønnsbeskattes på medlemmenes hånd.

Departementet ser at det er gode grunner for løsninger som bidrar til en rimelig avvikling av kollektive livrenteordninger. Premiebetalinger i 2007 som gjelder oppgjør av premieforpliktelser i kollektive livrenteordninger frem til og med 31. desember 2006, bør derfor kunne innbetales uten skattemessige konsekvenser for medlemmene av ordningen.

Departementet vil derfor ikke ha noe å bemerke til at det gis anledning til å foreta innbetaling av restanser på premier i forhold til opptjente rettigheter pr. 31. desember 2006 innen 31. mai 2007, og i samsvar med ordinær betalingsplan, uten beskatning av medlemmene i ordningen. Det er en forutsetning at forsikringsavtalen er oppsagt med virkning fra og med 1. januar 2007. Det vil ikke være anledning til oppfylling til linearitet med mindre det tidligere har vært betalt premie etter et slikt prinsipp.

Premiefritak ved uførhet
Premiefritak ved uførhet er en forsikring som sikrer fortsatt premiebetaling til alderspensjon i tilfelle et medlem blir ufør. Forsikringstaker, normalt arbeidsgiver, vil med premiefritak tilknyttet pensjonsordningen få dekket kostnader til fortsatt premiebetaling til alderspensjon for medlemmer som avslutter arbeidsforholdet helt eller delvis på grunn av uførhet. For kollektive livrenter i arbeidsforhold har det ikke vært formelt regulert hvordan den skattemessige behandlingen av premiefritak i en kollektiv livrenteordning skal være, men etter praksis har premiefritak ikke vært skattlagt hos medlemmene.

Premiefritak som er inntrådt før utløpet av 2006, vil ikke lede til skattlegging hos medlemmene som har fått premiefritak på grunn av uførhet selv om midler fra premiefritaket også tilføres alderpensjonskapitalen i 2007 og senere. Denne praksisen kan også legges til grunn for medlemmer som ble sykmeldt i 2006, men som først får konstatert grunnlag for premiefritak i løpet av 2007. For poliser fra kollektive livrenteordninger opprettet før 2007, vil det tidligere skatteregimet gjelde, og som innebærer at ytelsen premiefritak ikke skattlegges hos den uføre, men at alderspensjonen som utbetales skal skattlegges som pensjon.

Premie for premiefritak knyttet til kollektive livrenteordninger etablert etter 31. desember 2006, skal skattlegges hos medlemmene ved premiebetalingen, jf. skatteloven § 5-12 sjette ledd, jf. § 14-3. I de tilfeller ytelsen premiefritak kommer til utbetaling, skal denne ytelsen ikke skattlegges, verken hos foretaket/arbeidsgiver eller hos medlemmene. Andre ytelser fra ordningen skal skattlegges i samsvar med livrenteforskriften, skattelovforskriften § 5-41. For alderspensjon skattlegges således bare avkastningen.

Kopi av dette brevet er sendt Skattedirektoratet, Kredittilsynet og Sparebankforeningen i Norge.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Jørgen Winsnes
                                                                   lovrådgiver