Historisk arkiv

Henvendelse om medvirkning i lovarbeid om private pensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Invitasjon til Akademikerne og Unio til å delta i Banklovkommisjonens utredning av nye lovregler om private tjenestepensjoner.

Vi viser til brev 23. juni og 24. august 2009 til Finansdepartementet fra Akademikerne, Unio og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund med anmodning om medvirkning i arbeidet med utforming av ny lovgivning om private pensjonsordninger. Fra organisasjonene ønskes det primært at «utredningsarbeidet flyttes ut av Banklovkommisjonen og at det opprettes et eget offentlig utvalg, med bred representasjon fra hovedorganisasjonene i arbeidslivet». Subsidiert foreslås det at «Unio og Akademikerne gis anledning til å delta [i] Banklovkommisjonens arbeid.»

Som opplyst ved utsendelse av NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger på høring, jf departementets brev 9. juni 2009, har Finansdepartementet gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og foreslå endringer i lov om foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon, evt. også i lovgivningen om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til de endringer som er vedtatt i folketrygden, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon), og ny AFP-ordning, jf. departementets brev til Banklovkommisjonen 7. juli 2009 Dette er i samsvar med hva Finansdepartementet har varslet tidligere, blant annet i St.meld. nr. 2 (2006–2007) Revidert nasjonalbudsjett 2007:

«Departementet vil for øvrig opplyse om at det – når alle lovendringer i folketrygdloven (alderspensjon, fleksibel pensjonsalder, uførepensjon osv.) er vedtatt, og regelverket om særaldersgrenser mv. er på plass i de offentlige tjenestepensjonslover – legges opp til å gi Banklovkommisjonen i oppdrag å foreta konsekvenstilpasninger i lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon, lov om obligatorisk tjenestepensjon og i lovgivningen om individuell pensjonsordning.»

I Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) ble det også opplyst at:

«Finansdepartementet tar nå sikte på å be Banklovkommisjonen å utrede tilpasninger i de skattebegunstigede tjenestepensjonsordningene i privat sektor etter at denne proposisjonen er lagt fram. (…) Arbeidet vil legges opp med sikte på at lovendringene, herunder nødvendige overgangsregler, kan settes i kraft 1. januar 2011, det vil si samtidig med at fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden iverksettes.»

Departementet er enig i at fremtidig regulering av tjenestepensjoner i privat sektor vil ha stor betydning for mange av de arbeidstakerne Akademikerne, Unio og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund representerer. Banklovkommisjonen er bredt sammensatt, og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund er allerede representert i kommisjonen ved medlem fra Finansforbundet. Finansdepartementet er også i ferd med å oppnevne et medlem fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med det nevnte oppdraget til Banklovkommisjonen.

Departementet slutter seg til at det i denne fasen av Banklovkommisjonens arbeid kan være ønskelig med bredere deltakelse fra arbeidstakerorganisasjonene, og departementet vil derfor oppnevne en representant fra hhv. Unio og Akademikerne som medlem av Banklovkommisjonen mens kommisjonen utreder endringer i lovreglene for private tjenestepensjoner mv. ihht. mandat som nevnt.

Vi ber om at Unio og Akademikerne hver for seg foreslår to alternative representanter til det ovennevnte arbeidet i Banklovkommisjonen – en av hvert kjønn – innen 8. september 2009, jf. regelverket om oppnevning av medlemmer til offentlige utvalg.


Med hilsen

 

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                           Per Øystein Eikrem
                                                                           avdelingsdirektør

 

Kopi: Banklovkommisjonen