Historisk arkiv

Hjemme-PC-ordninger og arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det er i dag fastsatt nye regler om hjemme-PC-ordningen og arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon. Endringsforskriften til Finansdepartementets skattelovforskrift gjennomfører og utfyller de endringene som ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2006.

Hjemme-PC-ordningen – endringer i skattelovforskriften § 5-15-4
For hjemme-PC-ordninger generelt innebærer endringene blant annet at det fremgår klarere at utstyr som er egnet til å brukes uavhengig av tilkobling til en datamaskin (som for eksempel digitale kameraer) ikke omfattes av ordningen med skattefritak. Det samme gjelder Internett-tilknytning.

Det er fortsatt ingen verdigrense for skattefritaket for utstyr utlånt av arbeidsgiver, men det er satt en øvre grense for eventuelt bruttolønnstrekk hos arbeidstakeren på 280 kroner pr. måned. Bruttolønnstrekket må omfatte finansiering av den utplasserte datamaskinen (med skjerm, tastatur og vanlig programvare mv.) så langt det maksimale trekkbeløpet rekker.

De nye reglene gjelder for alle avtaler som er inngått fra og med 14. oktober 2005. Det er tidspunktet for inngåelse av bindende avtale mellom arbeidstakeren og arbeidsgiveren om utplassering av utstyr og trekk i brutto lønn som er avgjørende.

For avtaler inngått før 14. oktober 2005 er det gitt en overgangsordning som blant annet innebærer at det kan gjennomføres høyere trekk i brutto lønn enn 280 kr pr. måned, såfremt avtalen ikke utvides eller forlenges i forhold til sitt innhold pr. 13. oktober 2005. Dersom slike avtaler omfattet Internett-tilknytning, kan kostnader for tilknytning for perioden frem til 1. januar 2006 inngå i ordningen. Kostnader vedrørende Internett-tilknytning fra og med 1. januar 2006 skal behandles etter reglene om elektronisk kommunikasjon, jf. nedenfor.

Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon – nye bestemmelser i skattelovforskriften § 5-11-10 og § 5-12 C
De nye reglene om beskatning av privat fordel ved arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon omfatter alle kommunikasjonstjenester som arbeidstakere disponerer utenfor sin ordinære arbeidssituasjon. De nye reglene gjelder uavhengig av statens satser for telefongodtgjørelse mv., og den skattepliktige fordelen fastsettes sjablonmessig. Det vil derfor ikke lenger være behov for å fordele bruken av en tjeneste på henholdsvis tjenstlig og privat bruk for skatteformål.

En arbeidstaker som disponerer/får godtgjørelse for én tjeneste vil bli skattlagt for tjenestens verdi mellom 1 000 (skattefritt bunnbeløp) og 5 000 kroner, det vil si normalt 4 000 kroner. Dersom hun disponerer to eller flere tjenester, vil hun bli skattlagt for den samlede verdi av tjenestene mellom 1 000 og 7 000 kroner, det vil si normalt 6 000 kroner. Dersom arbeidstakeren betaler for privat bruk med skattlagt inntekt, vil hun likevel være omfattet av sjablonreglene, men det beløpet hun betaler trekkes fra det sjablonbeløpet hun ellers ville blitt skattlagt for.

Det gjelder samme regler for tjeneste utplassert av arbeidsgiver (naturalytelse) og arbeidsgivers utgiftsgodtgjørelse for arbeidstakerens egne kostnader.

Pr. i dag anses Internett-tilknytning og henholdsvis fast-, mobil-, og IP-telefoni som selvstendige tjenester. Dette, og andre spørsmål som trenger ytterligere avklaring, vil bli nærmere regulert i forskrifter/retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.

De nye reglene fremgår av en endringsforskrift til skattelovforskriften av 19.11.1999 nr. 1158. Endringsforskriften kan du lese her.

Les også omtale av saken i Ot. prp. nr. 1 (2005-2006):

Kap. 3

Omlegging og forenkling av beskatningen av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon mv.

Kap. 4

Endringer i ordningen med skattefri utplassering av arbeidsgivers datautstyr hjemme hos arbeidstaker - hjemme-PC-ordningen

Publisert: 14.12.05