Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nox-avgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens forslag til NOx-avgift er nå behandlet i Stortinget. Her finner du en kort oppsummering.

NOx-avgift

Regjeringens forslag til NOx-avgift er nå behandlet i Stortinget. Her finner du en kort oppsummering.

Norge er i henhold til Gøteborg-protokollen av 1999 forpliktet til å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) til 156 000 tonn i 2010. Sammenlignet med utslippsframskrivingene er det behov for å redusere utslippene i 2010 med i størrelsesorden 20-25 pst. Så store utslippsreduksjoner vil bli meget krevende.

NOx-avgiften
For å bidra til å oppfylle denne forpliktelsen innføres det en NOx-avgift på 15 kroner pr. kg NOx fra 1. januar 2007. Avgiften omfatter skip, fiskefartøy, luftfart og dieseldrevet jernbane, samt motorer, kjeler og turbiner i energianlegg i industrien. Av praktiske hensyn vil det være store enheter som omfattes av avgiften. I tillegg vil fakler på offshoreinnstallasjoner og anlegg på land ilegges NOx-avgift. Avgiften vil omfatte om lag 55 pst. av NOx-utslippene.

Avgiften foreslås geografisk avgrenset i tråd med Gøteborgprotokollen. Dette innebærer f.eks. at utslippene fra utenriks sjøfart og utenriks luftfart ikke blir omfattet av avgiften.

Kompensasjoner
Regjeringen legger vekt på at utslippene av NOx reduseres uten at den økonomiske belastningen for næringene blir unødvendig høy. Enkelte berørte næringer vil derfor kunne motta omfattende kompensasjoner fra staten.

Det vil bli innført to NOx-RED-ordninger der staten gir investeringsstøtte til utslippsreduserende tiltak. NOx-RED-ordningen for skipsfart vil kunne dekke 30 pst. (40 pst. for små og mellomstore bedrifter) av merkostnadene ved investering i tiltak som reduserer NOx-utslipp. For fiskefartøy vil NOxRED-ordningen kunne gi støtte for inntil 100 pst. av merkostnaden.

Staten og fylkeskommunene har avtaler om kjøp av persontransporttjenester med hurtigruta, riksveifergene, de kommunale- og fylkeskommunale hurtigbåtene, jernbanen og enkelte regionale flyruter. Disse vil bli kompensert for avgiftsøkninger gjennom avtalene. Det gis også kompensasjon for økte kostnader knyttet til NOx-avgiften for Forsvaret og til tiltak i andre fartøy i statlige virksomheter.

Overgangsordninger
Det vil bli innført en overgangsordning med avgiftsrefusjon for avgiftspliktige som har inngått en avtale innen 1. juli 2007 om tidspunkt for installasjon av renseutstyr. Dette vil avhjelpe eventuelle kapasitetsproblemer i verkstedsindustrien. Når renseutstyret er installert, vil de avgiftspliktige kunne få refundert avgift tilsvarende forskjellen mellom opprinnelig utslipp og utslipp etter rensing, for perioden fra 1. januar og fram til renseutstyret er på plass.

Dersom en avgiftspliktig aktør som installerer måleutstyr i løpet av det første året avgiften virker, kan dokumentere lavere utslipp en det som er blitt beregnet avgift for, åpnes det for at avgiftsinnbetalingene etterberegnes.

Avtaler
Analyser av utslippsreduserende tiltak indikerer at en avgiftssats på 15 kroner pr. kg NOx kan føre til utslippsreduksjoner opp mot 25 000 tonn. Analyser indikerer at det må gjennomføres tiltak der marginalkostnaden kan komme opp mot 50 til 60 kroner pr. kg NOx for at Gøteborg-protokollen skal kunne oppfylles i 2010. Dette vil innebære en stor belastning for de næringsdrivende. I forbindelse med Stortingets vedtak av avgiften (jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 (2006-2007) avsnitt 3.12.2) ble det innført en hjemmel som åpner for muligheten til å inngå avtaler på et senere tidspunkt. Unntaket innebærer ingen forpliktelse for staten til å faktisk inngå slike avtaler.

Fritaket fra avgiften som oppnås hvis det inngås effektive avtaler anses som midlertidig, og gjelder fram til avtaleforpliktelsen er oppfylt til den fastsatte tid.

  • Det etableres et unntak fra avgiftsplikten for de foretak som tilslutter seg miljøavtaler med staten om konkrete, tidfestede utslipps reduksjoner.
  • En avtale må gi minst samme miljøeffekt som avgiften over tid.
  • Avtalene må inneholde strenge sanksjoner for mislighold, og bl.a. ses i forhold til det økonomiske omfanget av fritaket.
  • Bransjene har et selvstendig ansvar for å delta i utformingen av og sikkerhet rundt gjennomføring av avtalene.
  • Muligheten til å inngå miljøavtaler med staten avskjæres dersom man allerede har nytt godt av kompensasjonsordninger fra staten om tiltak for å redusere NOx-utslippene.
  • Muligheten til å inngå avtale må være åpen for alle som er omfattet av avgiften.
  • Før eventuell gjennomføring av slike avtaler, må disse notifiseres til EFTAs kontrollorgan, ESA.


Publisert: 20.12.06

Til toppen