Historisk arkiv

Finansministeren møtte organisasjoner om Burma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Elisabeth Walaas (UD) inviterte i dag til møte om finansielle investeringer i Burma. - Dette var et positivt møte. Regjeringen ønsker en dialog om etikk og Norges rolle. Regjeringen mener at smarte sanksjoner er det beste virkemiddelet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Finansminister Kristin HalvorsenFinansminister Kristin Halvorsen og statssekretær Elisabeth Walaas (UD) inviterte i dag til møte om finansielle investeringer i Burma. - Dette var et positivt møte. Regjeringen ønsker en dialog om etikk og Norges rolle. Regjeringen mener at smarte sanksjoner er det beste virkemiddelet, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Deltakere på møtet var blant annet Kirkens Nødhjelp, CARE Norge, Norsk Folkehjelp, UNICEF, Fremtiden i våre hender, Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, og leder av Stortingets komité for et demokratisk Burma, Børge Brende.

Finansministeren understreket at Regjeringen er svært bekymret over situasjonen i Burma, men at en økonomisk boikott av landet fra Norges side alene ikke er aktuelt per i dag.
– Vi ønsker ikke å ramme Burmas sivilbefolkning, men heller bruke målrettede sanksjoner som rammer militærdiktaturet. Norge slutter opp om EUs skjerpede, målrettede sanksjoner mot Burma, sier finansminister Kristin Halvorsen.
Statssekretær Elisabeth Walaas i Utenriksdepartementet utdypet dette, og informerte om at Norge har økt den humanitære bistanden i inneværende år.

- Gjennom de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - Utland tar vi på oss et medansvar for hvordan selskapene vi investerer i opptrer, hva de produserer og hvordan de behandler omgivelsene sine. En konsekvens av dette medansvaret er at fondet ikke skal være investert i selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene. Ved dette går vi lenger enn mange andre investorer, og vi er også i forkant hva gjelder investeringsforbudene som pr i dag er vedtatt innenfor EU-systemet og som Norge har sluttet seg til. Disse forbudene rammer i utgangspunktet bare direkte investeringer i burmesiske selskaper og ikke investeringer i selskaper i andre land som handler med, eller investerer i Burma. Jeg er derfor stolt av de retningslinjene vi har vedtatt, og av det arbeidet som gjøres for å implementere retningslinjene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Etikkrådet for Statens pensjonsfond - Utland deltok under møtet og gjorde rede for sine vurderinger av selskaper med aktivitet i Burma som fondet har eierandeler i. Rådet har gjort det klart at de vil anbefale å utelukke selskaper som inngår kontrakter om bygging av omfattende infrastruktur i Burma.
- Slike prosjekter vil etter alt å dømme innebære en uakseptabel risiko for medvirkning til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene. Vi venter ikke med utelukkelse til menneskerettsbruddene finner sted, men vi er i forkant av dem, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen mener det er viktig å opprettholde det grundige og etterrettelige arbeidet med de etiske retningslinjene, slik at Norge kan gi og opprettholde troverdighet som en ansvarlig investor. Jeg tar med meg innspillene jeg har fått på møtet i dag i det videre arbeidet med å utvikle retningslinjene, sier Halvorsen.

I 2008 vil Regjeringen starte arbeidet med å evaluere de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond - utland. Finansdepartementet vil etter årsskiftet arrangere informasjonsmøter og seminarer for frivillige organisasjoner, presse og andre interesserte. Våren 2008 vil Finansdepartementet sende ut et høringsnotat som beskriver hvordan retningslinjene har fungert fram til nå og som tar opp behovet/muligheten for å gjøre justeringer i retningslinjene på bestemte områder. Basert på innspillene vi får fra høringsinstansene, vil departementet foreta en endelig vurdering og deretter fremme forslag til eventuelle justeringer i de etiske retningslinjene for Stortinget våren 2009.