Historisk arkiv

Miljøvennlig omlegging av bilavgiftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen gjennomfører nå den største miljøomleggingen av bilavgiftene i nyere tid. Omleggingen er i hovedsak i tråd med ønsker fra miljøorganisasjonene, bilbransjen, NAF, og har fått tilslutning fra et bredt flertall på Stortinget.

Regjeringen gjennomfører nå den største miljøomleggingen av bilavgiftene i nyere tid. Omleggingen er i hovedsak i tråd med ønsker fra miljøorganisasjonene, bilbransjen, NAF, og har fått tilslutning fra et bredt flertall på Stortinget. Her forklares i korte trekk de konsekvensene omleggingen har hatt og Regjeringens videre arbeid på området.

Engangsavgiften
Engangsavgiften ved kjøp av bil ble tidligere beregnet på grunnlag av kjøretøyets egenvekt, slagvolum og effekt. Fra 1. januar 2007 ble slagvolum erstattet av CO2-utslipp i avgiftsberegningen. Det er også gjort endringer i effektavgiften, samt små justeringer i vektavgiften.

En avgift basert på CO2-utslipp er mer fremtidsrettet enn slagvolum, blant annet fordi CO2-utslipp ikke er knyttet til en bestemt motorteknologi. Hensikten med endringene er å motivere til kjøp av biler med lave CO 2-utslipp. Utslippene av CO2 fra veitrafikken utgjør i underkant av 23 prosent av de norske utslippene av CO2. En andel som har vært svakt økende siden 2000.

Dieselbiler har gjennomgående lavere CO2-utslipp enn bensinbiler, og kom derfor gunstig ut av omleggingen. Drivstoffgjerrige bensinbiler fikk også lettelser i engangsavgiften. Samtidig var det mange bensin- og dieselbiler som fikk økt engangsavgift. Dette gjelder særlig de store og tunge kjøretøyene som slipper ut mye CO2.

Engangsavgiftskalkulator
I forbindelse med budsjettforslaget laget departementet en kalkulator der en kan få regnet ut differansen mellom avgiften etter den gamle ordningen (prisjustert til 2007-nivå) og det nye regelverket.

Tollvesenet har laget en egen kalkulator der du kan regne ut engangsavgiften og merverdiavgiften om du skal importere eller endre status på et kjøretøy. Prøv Tollvesenets kalkulator her.

Hybridbiler
Hybridbiler hadde før omleggingen et fradrag i vektavgiftsgrunnlaget for elektromotor og batteripakke. Fradraget var fastsatt til 25 prosent av kjøretøyets egenvekt. I tillegg ble effekten av elektromotoren holdt utenfor beregningsgrunnlaget for effektavgiften. I forbindelse med omleggingen ble fradraget i vektavgiftsgrunnlaget redusert fra 25 til 10 prosent. Elektromotoren ble fortsatt holdt utenfor beregningsgrunnlaget for effektavgiften. På grunn av lavt CO2-utslipp kommer likevel hybridbiler godt ut av omleggingen. For eksempel oppgir Toyota på sin internettside en avgiftsreduksjon på 12 200 kroner for Prius.

Biobiler
Det var ikke mulig å få på plass en særlig avgiftsmessig behandling av E85-biler (biler som kan kjøre både på bioetanol og vanlig bensin) i engangsavgiften fra 1. januar 2007. Regjeringen har imidlertid satt i gang et arbeid for å få dette til, og tar sikte på å legge frem forslag til en særlig avgiftsmessig behandling av slike kjøretøy i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai 2007.

Årsavgiften
Regjeringen tar også lokal luftforurensning på alvor, og arbeider med sikte på å foreslå en miljødifferensiering av årsavgiften i forbindelse med budsjettet for 2008. På grunn av større lokale utslipp av partikler og NOx vil dieselbiler kunne få høyere årsavgift enn bensinbilene. Det vil innebære at de bilene som slipper ut mest forurensende stoffer, vil kunne bli noe dyrere å eie. I praksis vil avgiften også differensiere etter alder.

Hva satsene i årsavgiften konkret vil bli er for tidlig å si. Regjeringen vil veie ulike hensyn opp mot hverandre, blant annet hensynet til forbrukerne og miljøet.

Nyttig lesing

  • Galt om miljø og bilavgifter, av statssekretær Geir Axelsen (Ap), Dagsavisen 09.12.06.
  • Bilavgifter for et bedre miljø, av statssekretær Geir Axelsen (Ap), Aftenposten 08.12.06.
  • Omlegging av bilavgiftene i mer miljøvennlig retning, omtale av omleggingen i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2007.
  • Drivstoff og miljø, omtale på Finansdepartementets nettsider av Regjeringens satsing på miljøvennlig drivstoff.