Historisk arkiv

Ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner i tråd med Finansdepartementet vurderinger i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) og anbefalinger for god likviditetsstyring fra den internasjonale oppgjørsbanken (BIS).

Finansdepartementet har i dag  fastsatt ny forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner i tråd med Finansdepartementet vurderinger i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) og anbefalinger for god likviditetsstyring fra den internasjonale oppgjørsbanken (BIS).

Nye lovkrav til likviditet for finansinstitusjoner trådte i kraft 1. juli 2006, og fremgår av finansieringsvirksomhetsloven § 2–17. Finansdepartementet har i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) lagt til grunn at det vil være hensiktsmessig å fastsette nærmere regler som utdyper hva som er ”forsvarlig likviditetsstyring”, og lagt til grunn at slike regler bør bygge på anbefalinger for god likviditetsstyring fra den internasjonale oppgjørsbanken (BIS). Forskrift om forsvarlig likviditetsstyring i finansinstitusjoner er i hovedsak basert på tilsynets veiledning for vurdering av institusjonens system for styring og kontroll av likviditetsrisiko. Veiledningen er en del av den såkalte likviditetsrisikomodulen.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2007. Pensjonskasser skal oppfylle kravene i forskriften fra 1. januar 2008.