Historisk arkiv

Nye regler om internprising

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har besluttet at de nye reglene om oppgave- og dokumentasjonsplikt i ligningsloven § 4-12 skal tre i kraft fra 1. januar 2008. Oppgaveplikten skal gjelde fra og med inntektsåret 2007.

Regjeringen har besluttet at de nye reglene om oppgave- og dokumentasjonsplikt i ligningsloven § 4-12 skal tre i kraft fra 1. januar 2008. Oppgaveplikten skal gjelde fra og med inntektsåret 2007. Oppgaven skal derfor leveres i 2008 ved innlevering av selvangivelsen for 2007. Den særskilte dokumentasjonsplikten skal gjelde for transaksjoner eller disposisjoner som finner sted fra 1. januar 2008. Departementet har fastsatt forskrifter om oppgave- og dokumentasjonsplikten.

I juni i år ble det vedtatt en ny § 4-12 i ligningsloven om særskilt oppgave- og dokumentasjonsplikt for internprising mellom selskaper innenfor samme konsern. Oppgaveplikten skal sikre at ligningsmyndighetene kan vurdere hvilke selskapers internprisforhold som bør undersøkes nærmere. Dokumentasjonsplikten skal danne grunnlag for en vurdering av om priser og vilkår i transaksjoner mellom selskaper i samme konsern er i overensstemmelse med det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

Ligningsloven § 4-12 inneholder ikke selv spesifikke krav til oppgave- eller dokumentasjonspliktens innhold. I lovforarbeidene ble det varslet at det skulle fastsettes utfyllende forskrifter og en mer detaljert veiledning i form av retningslinjer til forståelse av reglene før de trer i kraft. 

Departementet har fastsatt forskrift om dokumentasjonspliktens innhold.
Forskriften gir nærmere regler om hva internprisingsdokumentasjonen skal bestå av.

Departementet har også fastsatt forskrift om fritak fra oppgaveplikt.

Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer til utfylling av den særskilte dokumentasjonsplikten og særskilt oppgave for internprising. Nærmere informasjon om dette finnes på skatteetatens nettsider.