Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapport om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og Økokrim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har mottatt en rapport om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og ØKOKRIM, utarbeidet av et utvalg med representanter for de tre organene. Rapporten følger opp Handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet der et av punktene var å vurdere samarbeidet.

Finansdepartementet har mottatt en rapport om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og ØKOKRIM, utarbeidet av et utvalg med representanter for de tre organene. Finansdepartementet ba 3. oktober 2006 Kredittilsynet om å nedsette et slikt utvalg. Rapporten følger opp Handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet der et av punktene var å vurdere samarbeidet.

I rapporten pekes det på at et stadig mer målrettet regelverk, bevisst satsing på utvikling av kontrollkjeden i markedet, dvs. Oslo Børs, Kredittilsynet og Økokrim, samt bedret evne til å presentere saker for domstolene, har gitt resultater de siste årene. Potensialet for ytterligere forbedring er imidlertid etter utvalgets vurdering stort.

Utvalgets hovedkonklusjon er at man i begrenset utstrekning finner grunn til å foreslå endringer i måten samarbeidet foregår på. Også når det gjelder virkemidler og legale rammebetingelser for de tre institusjonene, begrenser utvalget seg til å påvise kun mindre endringsbehov. På den annen side finner man grunn til å understreke at ressurssituasjonen for Økokrim og Kredittilsynet begrenser evnen til effektivt å bekjempe verdipapirkriminalitet, og viser til at den samfunnsøkonomiske gevinst ved en ytterligere satsning vil kunne være stor.

Etter utvalgets oppfatning ville det være mer rasjonelt og kostnadseffektivt at alle saker av stor verdipapirrettslig kompleksitet ble etterforsket av Økokrim selv. Det er grunn til å tro at en ressurstilførsel til Økokrim som ble anvendt på verdipapirområdet ville kunne utnyttes mer effektivt enn om tilsvarende ressurser anvendes desentralt, dvs. gjennom lokale politidistrikter.

- Vi har merket oss utvalgets vurdering av at samarbeidet mellom Økokrim, Kredittilsynet og Oslo Børs fungerer godt og har gitt resultater. Det er også vårt inntrykk. Vi har også merket oss at utvalget mener det er behov for å tilføre økte ressurser til i første rekke Økokrim, men også til Kredittilsynet for å kunne bekjempe verdipapirkriminalitet mer effektivt. Både Økokrim og Kredittilsynet har blitt prioritert i de siste årenes budsjetter. Spørsmålet om ytterligere midler må vi vurdere i kommende budsjettrunder, sier statssekretær Bjørn Arild Gram (Sp).

Finansdepartementet har bedt Kredittilsynet informere om oppfølgingen av rapporten innen 15. september. I forlengelsen av det vil Finansdepartementet, i samråd med Justisdepartementet, vurdere de konklusjoner og anbefalinger utvalget nå har kommet med.

Rapporten kan leses her.

Se også tilleggsrapport: Kredittilsynet følger opp rapporten om samarbeidet mellom Oslo Børs, Kredittilsynet og Økokrim (28.09.2007).

Til toppen