Historisk arkiv

Etableringskravet for å tilby skattefavoriserte kollektive pensjonsordninger opphevet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Ved lovendring i 2004 ble kravet om etablering i Norge gjennom datterselskap eller filial for utenlandske foretak som ønsker å tilby pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon opphevet. Ved kongelig resolusjon er det fastsatt at lovendringene trer i kraft i dag.

Ved lovendring 10. desember 2004 nr. 77 ble kravet om etablering i Norge gjennom datterselskap eller filial for utenlandske foretak som ønsker å tilby pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon opphevet. Ved kongelig resolusjon 20. juni 2008  nr. 24 er det fastsatt at lovendringene trer i kraft 1. juli 2008. Bakgrunnen for opphevelse av etableringskravet er omtalt i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kapittel 24.

Som en følge av at etableringskravet oppheves er det vedtatt en endring i skatteloven som skal sikre innberetning av opplysninger til ligningsmyndighetene, jf. endringslov til skatteloven av 14. desember 2007 nr. 107 punkt VIII. Denne endringen trådte ifølge den kongelige resolusjonen i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2008.

Finansdepartementet vil fastsette et nærmere opplegg slik at Kredittilsynet fører nødvendig og aktivt tilsyn for å sikre at ordningene som oppnår skattefavorisering fullt ut møter kravene i pensjonslovene.