Historisk arkiv

Finansministerens kommentar til Norges Banks rentebeslutning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Jeg er trygg på at vårt rammeverk for den økonomiske politikken legger et godt grunnlag for den økonomiske utviklingen for norske husholdninger og bedrifter framover, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun viser også til at norske myndigheter er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilliten til det norske banksystemet. Finansministeren tar Norges Banks beslutning om å redusere styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til etterretning. Styringsrenten blir nå 5,25 prosent.

- Jeg er trygg på at vårt rammeverk for den økonomiske politikken legger et godt grunnlag for den økonomiske utviklingen for norske husholdninger og bedrifter framover, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun viser også til at norske myndigheter er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilliten til det norske banksystemet. Finansministeren tar Norges Banks beslutning om å redusere styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til etterretning. Styringsrenten blir nå 5,25 prosent.

- Rentereduksjonen gjennomføres i en situasjon med betydelig uro i finansmarkedene verden over. Myndighetene i mange land har iverksatt omfattende tiltak for å stabilisere markedene. Også norsk økonomi og norske finansinstitusjoner berøres av uroen. En ansvarlig økonomisk politikk og et helhetlig rammeverk for finansnæringen gjør oss godt rustet til å møte de utfordringer vi står overfor. Mens soliditeten i banksystemet er på dagsorden i en rekke land, har norske banker hatt god inntjening og små tap, understreker finansminister Kristin Halvorsen.

På søndag annonserte statsministeren, finansministeren og sentralbanksjefen to målrettede tiltak for å bidra til ro og tillit i finansmarkedet. Norske banker får bytte boliglånsobligasjoner med statsobligasjoner som bl.a. kan brukes som sikkerhet når bankene tar opp lån. Finansdepartementet vil i proposisjon til Stortinget fredag foreslå en fullmakt til å legge ut nye statsobligasjoner for inntil 350 milliarder kroner for dette formålet. Norges Bank har besluttet å legge ut fastrentelån med toårs løpetid særlig rettet inn mot de mindre bankene.

Utsiktene for den økonomiske veksten internasjonalt preges av de usikre tidene. Det er også knyttet stor usikkerhet til utviklingen i norsk økonomi. Budsjettpolitikken og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til en stabil utvikling. Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2009 støtter opp om en stabil utvikling i økonomien, og legger til rette for fortsatt høy sysselsetting. Pengepolitikken skal innrettes med sikte på lav og stabil inflasjon, men har også en klar rolle i å stabilisere produksjon og sysselsetting, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Norges Bank framskyndet sin periodiske vurdering av styringsrenten med to uker som følge av situasjonen vi nå opplever. Norges Bank vil legge fram nye vurderinger av de økonomiske utsiktene og ny rentebane den 29. oktober.