Forsiden

Historisk arkiv

Høring om utvidelse av momsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag Kulturmomsutvalgets rapport om et utvidet merverdiavgiftsgrunnlag på kultur- og idrettsområdet på høring. I utredningen som ble overlevert Finansdepartementet 26. februar i år, anbefalte utvalget enstemmig at merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet utvides ved bruk av en breddemodell med avgiftssats på åtte prosent.

Finansdepartementet sender i dag Kulturmomsutvalgets rapport om et utvidet merverdiavgiftsgrunnlag på kultur- og idrettsområdet (NOU 2008: 7) på høring. I utredningen som ble overlevert Finansdepartementet 26. februar i år, anbefalte utvalget enstemmig at merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet utvides ved bruk av en breddemodell med avgiftssats på åtte prosent. Departementet ber om høringsinstansenes syn på rapporten.

- Vi ser fram til å motta høringsinnspillene som vil være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for den videre oppfølgningen av Kulturmomsutvalgets rapport, sier statssekretær Geir Axelsen. I den forbindelse opplyser Axelsen at Regjeringen vil ta stilling til utvalgets forslag og høringsinnspillene som ledd i fremtidige budsjettfremleggelser.

Kulturmomsutvalgets forslag om en breddemodell innebærer opphevelse av unntaket for adgangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer og unntaket for rett til å utøve idrettsaktiviteter. I praksis innebærer forslaget at inngangsbilletter til for eksempel teater, museum, konserter, festivaler, fornøyelsesparker og fotballkamper skal avgiftsberegnes med åtte prosent. Det samme vil gjelde eksempelvis vederlaget for bruk av treningssentre eller bowlingbaner. Samtidig får berørte aktører full fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til slik virksomhet (inngående merverdiavgift). For å hindre at de aller minste aktørene på kultur- og idrettsområdet skal bli belastet med de administrative byrdene avgiftsplikt medfører, foreslår utvalget en skjermingsløsning som innebærer at registreringsgrensen i merverdiavgiftsloven for veldedige og allmennyttige organisasjoner heves fra 140 000 til 300 000 kroner.

Under arbeidet med NOUen ble det slått fast at det lå utenfor Kulturmomsutvalgets mandat å ta stilling til nivået på det offentliges støtte til frivillig sektor, herunder en ordning med et generelt merverdiavgiftsfritak (nullsats) for frivillige organisasjoner.
- Regjeringen har tidligere sagt at den vil ta stilling til dette spørsmålet i oppfølgningen av Kulturmomsutvalgets rapport, sier Axelsen.

Departementet oppfordrer også andre berørte aktører som ikke står på høringslisten om å komme med sine innspill.