Historisk arkiv

Investeringer i Israel Electric Corporation

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

På bakgrunn av Etikkrådets anbefalinger har Finansdepartementet vurdert det slik at det ikke finnes grunnlag for å utelukke Israel Electric Corporation (IEC) fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond – Utland (SPU).

For en tid tilbake kom det påstander om at det israelske strømforsyningsselskapet Israel Electric Corporation (IEC) har satt i gang en praksis med å kutte strøm til Gazaområdet, som et politisk virkemiddel for å ramme den palestinske befolkningen. Med bakgrunn i disse påstandene, ba Finansdepartementet Etikkrådet om å undersøke saken nærmere og hvorvidt det kunne være grunnlag for å utelukke selskapet fra investeringsuniverset til Statens pensjonsfond – Utland.

Etikkrådet har gitt sin vurdering av saken i brev til Finansdepartementet 18. april 2008. Etikkrådet baserer sin vurdering på informasjon fra blant annet Norsk Folkehjelp, Israels ambassadør i Norge, palestinske energimyndigheter og FN-organet FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA).

Etter det Etikkrådet har fått kjennskap til, reduserte IEC i en kort periode i februar 2008 forsyningen av strøm til Gaza med 5 % på én av de ti linjer som forsyner Gaza med elektrisitet fra Israel. Dette utgjorde en reduksjon på 0,5 % av den totale strømmengde som Israel overfører til Gaza. Det er ikke omstridt at levekårene for befolkningen i Gaza i utgangspunktet var svært dårlige, og at reduksjonene i strømforsyning kom i tillegg til øvrige restriksjoner på transport av varer og grensepasseringer for befolkningen. Rådet legger til grunn at restriksjonen på strømforsyning opphørte etter kort tid og at normal strømforsyning deretter ble gjenopprettet. Denne vurderingen baserer seg blant annet på informasjon fra palestinske energimyndigheter.

Etikkrådet konkluderer at slik situasjonen er nå – hvor man kan konstatere at påståtte planer om opptrapping i strømkutt ikke har funnet sted – finnes det ikke grunnlag for å anbefale at IEC utelukkes fra investeringsuniverset til SPU. Rådet sier imidlertid at: ”Dersom fremtidige reduksjoner i strømtilførsel til Gaza innføres av IEC og medfører uakseptable humanitære forhold for sivilbefolkningen, vil Etikkrådet kunne foreta en ny vurdering av fondets investering i IEC.”

Les Etikkrådets vurderinger her.