Historisk arkiv

Verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i verdipapirforskriften kapittel VIII om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i verdipapirforskriften kapittel VIII om verdipapirforetaks plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler. Forskriftsendringene bygger på Kredittilsynets høringsnotat 26. august 2008, som har vært på høring med høringsfrist 9. desember 2008.

Endringene innebærer at verdipapirforetak får en utvidet plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler, slik at alle telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester må tas opp, med unntak av tjenesten drift av multilateral handelsfasilitet.

Finansdepartementet har samtidig opphevet unntakene fra plikten til å foreta lydopptak for verdipapirforetak og kredittinstitusjoner med begrenset tjenestespekter, herunder filialer av sistnevnte, jf. verdipapirforskriften § 1-3 første ledd og § 1-4 første ledd.

Endringene er hovedsakelig begrunnet i hensynet til å kunne føre et mer effektivt tilsyn med at adferdsreglene i verdipapirhandelloven overholdes, herunder forbudet mot innsidehandel. Se Kredittilsynets høringsnotat for en nærmere redegjørelse for bakgrunnen og begrunnelsen for forskriftsendringene.
 
Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli 2010.