Historisk arkiv

Et rettferdig skattesystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

TV2-nyhetene 23. august gir en gal fremstilling av Regjeringens skattepolitikk. Endringer i lønnsbeskatningen alene gir et feilaktig bilde av fordelingsvirkningene av skattereformen i 2006, og blir særlig misvisende på høye inntektsnivåer. Når skattepolitikken evalueres må man også inkludere beskatning av formue og utbytte.

Skattereformen av 1992 hadde en svakhet som over tid ble utvidet og utnyttet. Den klarte ikke å håndtere den store forskjellen mellom skattesatsen på kapitalinntekter og de høye skattesatsene på lønn. Dermed kunne mange omgå skatt ved å omdanne arbeidsinntekt til kapitalinntekt. Fra 2006 fjernet Stortinget denne muligheten. Skatten på aksjeinntekter ble økt, og skatten på arbeid senket. På den måten fikk man mer lik beskatning av like inntektsnivå. Hadde ikke skatten på arbeid blitt senket, ville det fortsatt vært både mulig og for mange svært lønnsomt å utnytte forskjeller i marginal­skatten på arbeid og aksjeinntekt. Gjennom­gående ville det vært de med høyest inntekt som hadde hatt de største mulighetene til å tilpasse seg slik.

- TV2 prøver å skape et inntrykk av at de som tjener mest har fått store skatteletter under denne Regjeringen. Det er feil. Selvsagt vil det være mulig å finne enkelteksempler på skatteytere som bryter med hovedbildet, men det rokker ikke ved at hovedprofilen i Regjeringens skattepolitikk er mer rettferdig fordeling. Vi har fjernet muligheten for å slippe unna med lav skatt på aksjeinntekter. Når vi tar hensyn til det faktum at de aller fleste høytlønnede har store deler av inntekten sin fra kapital, og da først og fremst fra aksjeutbytte, blir fordelingseffekten synlig. Velstående bidrar vesentlig mer til fellesskapet enn tidligere, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- TV2 har trukket ut deler av skatteendringene som er gjennomført, og gir inntrykk av at tallene som kanalen presenterer er representative. Men det er de ikke. For å få et korrekt og representativt bilde av fordelingsvirkningene må alle typer inntekter og formue regnes med, sier finansministeren.

Finansdepartementet har laget en slik tabell hvor det korrekte bildet fremkommer. Tabellen nedenfor viser fordelingsvirkninger av Regjeringens skatteendringer i løpet av stortingsperioden. Tabellen viser at personer med over 3 millioner kroner i inntekt i gjennomsnitt har fått en skatteskjerpelse på om lag 530 000 kroner. Tabellen viser også at endringene i formuesskatten står for store deler av skatteskjerpelsene. I tillegg ble fjerningen av 80-prosentregelen alene anslått å øke skatten med over 800 000 kroner for de aller mest formuende, det vil si personer med over 100 millioner kroner i formue.

Tabell Gjennomsnittlig endring i skatt fra 2005 til 2009 i ulike intervaller for bruttoinntekt.1 2009-kroner. Alle personer 17 år og eldre. Negative tall betyr lettelser. Kroner

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser. Tusen kroner

Antall personer

Skatt i referanse-systemet 2009

Endring i skatt 2006-2009

Herav endring i formuesskatt2

0-150

668 500

5 900

-500

-200

150-200

384 100

18 000

-2 000

-500

200-250

372 900

33 300

-2 000

-500

250-300

365 000

51 700

-800

-500

300-350

381 300

69 600

-600

-400

350-400

371 100

86 700

-600

-300

400-450

315 000

103 400

-500

-200

450-500

235 600

122 600

500

-200

500-600

278 300

152 100

-300

-100

600-750

188 800

202 300

-2 300

300

750-1 000

119 700

284 500

-1 900

1 000

1 000-2 000

79 000

471 100

6 800

4 700

2 000-3 000

8 600

913 700

59 400

22 200

Over 3 000

6 700

2 728 700

532 300

208 300

I ALT

3 774 500

90 200

300

300

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.
2) Inkluderer ikke endringer i 80-prosentregelen.
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.