Historisk arkiv

Fremgang for innsats mot økonomisk kriminalitet og for et tryggere samfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Financial Action Task Force (FATF) mener at Norge har gjort store fremskritt på området for regulering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Financial Action Task Force (FATF) konkluderte i sitt plenumsmøte 24. juni 2009 med at Norge har gjort store fremskritt på området for regulering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Derfor er Norge nå tatt ut av FATFs regulære oppfølgingsprosedyrer. - Dette er viktige byggesteiner i arbeidet med å skape et tryggere samfunn og begrense økonomisk kriminalitet. Vi er glade for at Regjeringens satsing på dette området bidrar til den internasjonale kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, sier statssekretær Bernt Sverre Mehammer. 

Norge ble vurdert av FATF i 2005. Det ble da pekt på enkelte svakheter ved Norges system for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og Norge ble plassert i FATFs oppfølgingsprosess og har jevnlig rapportert tilbake til plenumsmøtet om hva som er gjort for å forbedre norsk regelverk og system. I plenumsmøtet 24. juni 2009 ble det slått fast at Norge har gjort vesentlige forbedringer siden 2005 og at Norge nå i betydelig grad oppfyller de 40 anbefalingene gitt av FATF om tiltak mot hvitvasking og de 9 spesialanbefalingene om tiltak mot terrorfinansiering. Norge er nå tatt ut av FATFs regulære oppfølgingsprosedyrer med årlige rapporter, og skal nå rapportere tilbake til FATF i juni 2011. Med nytt hvitvaskingsregelverk på plass er forpliktelsene til å utføre kundekontroll utvidet samtidig som det er åpnet for risikobasert kundekontroll. Økokrims hvitvaskingsenhet har blitt tilført vesentlige ressurser siden 2005 og har fått på plass et nytt avansert datasystem for mottak og analyse av rapporter om mistenkelige transaksjoner.

Financial Action Task Force (FATF) er en ad-hoc organisasjon opprettet av G-7 landene i 1989 for bekjempelse av hvitvasking av penger fra narkotikakriminalitet og annen kriminalitet. FATF har nå 34 medlemmer; alle OECD-landene, samt blant annet Argentina, Brasil, Singapore, Hong Kong, Russland og Sør-Afrika. Også EU-kommisjonen er medlem av FATF. Norges delegasjon til FATF-møtet 24. juni 2009 besto av representanter fra Finansdepartementet (leder), Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Kredittilsynet, Økokrim og Politidirektoratet. FATF har utarbeidet 40 anbefalinger med tiltak mot hvitvasking av penger som anerkjennes som de ledende internasjonale standarder på området. FATF reviderte i 2003 disse anbefalingene. Standarden inneholder blant annet anbefalinger om kriminalisering av hvitvasking, inndragning, kundeidentifikasjon, rapporteringsplikt og internasjonalt samarbeid. FATF har også utarbeidet 9 speisalanbefalinger med tiltak mot finansiering av terrorisme. Formålet med spesialanbefalingene er å forhindre at terroristene og deres støttespillere får adgang til det internasjonale finansielle system og at eventuelle midler båndlegges.

Les mer: 
 
Referat fra FATFs plenumsmøte 24. - 26. juni. 
Oppfølgingsrapport om Norge. 
Evalueringsrapporten fra 2005.