Historisk arkiv

Høring: Forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt ut på høring Kredittilsynets forslag til endringer i kapitalforvaltningsforskriftene for forsikring m.v. Høringen har frist 6.november 2009.

Høringen er et ledd i Finansdepartementets gjennomgang av regelverket for forsikringsselskapenes og pensjonskassenes kapitalforvaltning og gjelder endringer i forskrift 12. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning og forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning. Noen tekniske endringer i begge forskrifter ble fastsatt ved forskrift 6. juli 2009 nr.990. Forslag til endringer i skadeforsikringsselskapers kapitalforvaltning fremmet i NOU 2008: 20 er nå til vurdering i departementet.

Les høringsdokumentene her