Forsiden

Historisk arkiv

Ikke omgjøring av vedtak om hjemmehjelpstjenester og moms

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Klagenemda for merverdiavgift har gått inn for at en omsorgsbedrift uten kommunal avtale skal ha merverdiavgiftsfritak. Finansdepartementet vil ikke omgjøre klagenemdas avgjørelse.

Vedtaket gjelder et privat firma som yter ulike omsorgstjenester, herunder hjemmehjelpstjenester for eldre. Firmaet ble etterberegnet merverdiavgift fordi tjenestene ble ansett som merverdiavgiftspliktige og ikke omfattet av merverdiavgiftsunntaket for sosiale tjenester. Etterberegningsvedtaket ble påklaget, og etterberegningen ble opphevet av Klagenemnda for merverdiavgift. Skattedirektoratet ba departementet omgjøre klagenemdas vedtak. 

Det som er viktig for å få unntak for moms er at tjenesten inngår i en kommunes sosiale tjenestetilbud.
- Gjeldende regelverk gjelder uavhengig av om den sosiale tjenesten utøves i offentlig regi eller i privat regi. I tillegg til kravet om at det må foreligge et tildelingsvedtak, har det også vært lagt til grunn at det må forligge en avtale mellom kommunen og den private omsorgsgiveren. Det er dette kravet som nå er omstridt. Det kan synes som om kravet til avtale med kommunen ikke kommer klart nok fram i regelverket, sier statssekretær Geir Axelsen.

Reglene på dette området ble innført i 2001 i forbindelse med merverdiavgiftsreformen, og har ikke vært endret siden. Heller ikke praktiseringen av regelverket har vært endret siden den gang.
- Dette dreier seg således om en ordinær lovtolkingssak, sier statssekretær Axelsen.

Siden det kan reises tvil om regelverket, har departementet kommet til at omgjøringsadgangen ikke vil bli benyttet i dette tilfellet. Departementet mener at det er mest riktig at det heller foretas en vurdering av regelverket, men henblikk på å unngå uklarhet i slike saker.