Forsiden

Historisk arkiv

Nye kontrakter om kjøp av 6 millioner klimakvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har nylig undertegnet kontrakter om kjøp av 6 millioner klimakvoter. Klimakvotene kommer fra en rekke vindmølleprosjekter i Kina, fra et skogplantingsprosjekt i Tanzania, fra et komposteringsprosjekt i Chile og fra et biomassekraftverk i Sør-Afrika.

Finansdepartementet har inngått kontrakt om levering av 5 millioner klimakvoter fra en rekke vindkraftprosjekter i Kina. Prosjektene reduserer utslippsveksten i Kina ved at det produseres elektrisitet fra fornybare energikilder i stedet for kullkraft. Energiselskapene Guohua og Guodian skal begge levere 1,5 mill kvoter, energiselskapet Tianrun skal levere 2 millioner klimakvoter.

Forventet ferdigstillelse for de fleste vindkraftprosjektene er andre halvdel i år og første halvdel av 2010. Prosjektdokumentene vil bli lagt ut på FNs hjemmesider når det blir søkt om FN-godkjenning.

Finansdepartementet har også inngått en kontrakt om å kjøpe kvoter fra skogplantingsprosjektet Idete i Tanzania. Selger er Green Resources limited. Kontrakten gjelder i underkant av 400 000 klimakvoter. Utslippsreduksjonen skal oppnås ved lagring av karbon i biomassen på plantasjen. Prosjektet er under validering, det vil si uavhengig kontroll av prosjektets bidrag til reduserte utslipp.

Kontrakten Finansdepartementet har inngått med Santa Marta de Liray i Chile gjelder levering av 62 000 kvoter fra et komposteringsprosjekt. Ved å kompostere  hønsemøkk fra en kyllingfarm i et mekanisert komposteringsanlegg unngås metanutslipp. Prosjektet er under validering.

Biomassekraftverket George Wood Waste Project ligger i George i Sør-Afrika. Biomassen består av fremmede plantearter som fjernes av hensyn til miljøet, blant annet for å bedre vannforsyningen i området. Det er forventet leveranser på om lag 150 000 kvoter til og med 2012, og ytterligere 450 000 kvoter frem til og med 2020.

Alle kvotene leveres i Kyoto- perioden, det vil si innen utgangen av 2012. De blir betalt ved levering og med dokumentasjon fra FN om at utslippene av klimagasser faktisk er oppnådd.

Med disse kontraktene har Finansdepartementet gjort avtaler om kjøp av om lag 9,3 millioner klimakvoter for levering til og med 2012. Finansdepartementet skal kjøpe omtrent 30 millioner kvoter, dermed innebærer inngåtte avtaler at departementet har dekket om lag tretti prosent av behovet. I tillegg kommer også klimakvoter vi vil få levert gjennom en avtale vi har Nordisk miljøinvesteringsselskap.

Finansdepartementet har også inngått avtaler som innebærer leveranser etter 2012. Totalt har det blitt inngått avtaler for levering av om lag 11 millioner kvoter.